Charita jako třetí sektor společnosti v Polsku
PBN-AR
Instytucja
Wydział Teologii (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
CS
Czasopismo
Caritas et Veritas
ISSN
1805-0948
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
1
Strony od-do
106-114
Numer tomu
7
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,8287
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
CS
Charita
dobrovolnictví
legislativa
římskokatolická církev
Polsko
občanský sektor společnosti
EN
Caritas
volunteerism
legislature
Roman Catholic Church
Poland
civic social sector
PL
Caritas
wolontariat
prawodawstwo
Polska
Kościół Rzymskokatolicki
trzeci sektor społeczeństwa
Streszczenia
Język
CS
Treść
V současném Polsku funguje celá řada institucí zaměřených na sociální práci, které lze zařadit do tzv. občanského sektoru. Mezi církevními organizacemi využívajícími služeb dobrovolníků hraje klíčovou roli římskokatolická Charita. Článek se věnuje její právní a organizační situaci. Nejprve popisuje tíživé období druhé poloviny 20. století, kdy byla sociální práce v Polsku pod přímou kontrolou komunistických vládních orgánů. Následně vystihuje právní základ pro fungování církevních institucí v systému sociálního abezpečení demokratického Polska. Posledním tématem je kodifi kace statutu dobrovolníka a veřejně prospěšných organizací. Dobrovolníci spolupracující s církevní Charitou jsou jedním z líčových faktorů systematické materiální, psychické, sociální a duchovní podpory člověka v nouzi.
Język
EN
Treść
In contemporary Poland, there are a number of institutions focusing on social work, which can be classified in the so-called civic sector. Among the church-operated organisations using the services of volunteers, the Roman Catholic Caritas plays a key part. The paper discusses its legal and organisational situation. First it describes the oppressive period of the second half of the 20th century, when social work in Poland was directly controlled by the communist government. It then captures the legal foundation for the functioning of church-operated institutions in the social security system in democratic Poland. The last topic is the codification of the status of volunteers and of publicly beneficial organisations. Volunteers cooperating with the Roman Catholic Caritas are one of the key factors of the systematic material, mental, social and spiritual support of the human being in need.
Język
PL
Treść
We współczesnej Polsce istnieje wiele instytucji skupiających się na pracy społecznej, które można sklasyfikować w tzw. Sektorze obywatelskim. Wśród organizacji prowadzonych przez Kościół korzystających z usług wolontariuszy, kluczową rolę odgrywa rzymskokatolicka Caritas. W pracy omówiono sytuację prawną i organizacyjną organizacji Caritas. Najpierw opisuje on okres drugiej połowy XX wieku, gdy praca socjalna w Polsce była bezpośrednio kontrolowana przez rząd komunistyczny. Następnie autor przedstawia podstawy prawne funkcjonowania instytucji zarządzanych przez Kościół w systemie zabezpieczenia społecznego w demokratycznej Polsce. Ostatnim tematem jest kodyfikacja statusu wolontariuszy i organizacji pożytku publicznego. Wolontariusze współpracujący z rzymskokatolicką Caritas są jednym z kluczowych czynników systematycznego materialnego, psychicznego, społecznego i duchowego wsparcia ludzi potrzebujących pomocy.
Cechy publikacji
review-article
Inne
System-identifier
124307