Brexit
PBN-AR
Instytucja
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii (Uniwersytet Wrocławski)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Ekonomia XXI Wieku (11pkt w roku publikacji)
ISSN
2353-8929
EISSN
2449-9757
Wydawca
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
DOI
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
2
Strony od-do
56-72
Numer tomu
14
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
en
brexit
commonwealth
free trade
immigration
pl
brexit
commonwealth
strefa wolnego handlu
imigracja
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Niekomercyjne-Bez utworów zależnych
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Po publikacji
Ilość miesięcy od publikacji
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
pl
Treść
Brexit, czyli wystąpienie Wielkiej Brytanii z UE, jest precedensem w sześćdziesięcioletniej historii UE i otwiera niewątpliwie nowy rozdział dla Europy i jej procesu zjednoczenia. Do tej pory UE przyjmowała tylko kolejnych nowych członków, natomiast obecnie zmniejsza się, i to o jeden z najważniejszych krajów członkowskich. Brexit wpłynie oczywiście na kształt nie tylko integracji europejskiej, ale także całej światowej gospodarki, ponieważ wpisuje się w widoczną obecnie tendencję do protekcjonizmu, większej kontroli międzynarodowej i stawiania nowych barier. Artykuł ten jest jedną z pierwszych prób analizy przyczyn i najważniejszych konsekwencji ekonomicznych Brexitu. Autor w swoich badaniach używa znanej metodologii non-Europe, biorąc pod uwagę, że to, co dzisiaj jest korzyścią z integracji, jutro może okazać się kosztem dezintegracji, i że na koszty i korzyści Brexitu wpłynie ostatecznie kształt przyszłego porozumienia pomiędzy UE a Wielką Brytanią. Bexit będzie niósł ze sobą koszty dezintegracji zarówno dla Wielkiej Brytanii, jak i innych dla członków UE, w tym także Polski.
Język
en
Treść
Brexit, that is leaving of the UK from the EU is a precedent in the sixty-year history of the EU and it opens the undoubtedly new chapter for Europe and its process of unification. So far the community has only extended to new members, it is now reduced by one of the most important partners. Brexit will affect the shape of course not only of European integration, but also the whole world economy as part of a regeneration trends to protectionism and putting up new barriers. This article is one of the first attempts to short term analysis and the most important economic consequences of Brexit. The author in their research uses a known methodology of non-Europe, taking into account the fact that the costs and benefits of Brexit significant impact will have a future agreement between the EU and the United Kingdom. Brexit will bring higher costs than benefits resulting from the reduction in trade, the capital movements and people between the EU and the United Kingdom. The potential cost of the UK leaving the EU can also be unpredictable knock-on effect both for the UK and other EU Member States, including Poland.
Cechy publikacji
review-article
Inne
System-identifier
2017PAE148776
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych