Jakość zasilania odbiorców. Cz. 1, Aktualny stan w polskich sieciach elektroenergetycznych
PBN-AR
Instytucja
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Elektro.Info (6pkt w roku publikacji)
ISSN
1642-8722
EISSN
2391-9647
Wydawca
Warszawa : Grupa Medium
DOI
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
9
Strony od-do
112--115
Numer tomu
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.28
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 1
Streszczenia
Język
EN
Treść
The development of smart grids results in a continuous increase in interest of power quality issues on both sides – of its suppliers and consumers.This is due to the real needs of the new technology development, but also because of the organization and operation of the energy market, which more ofen define partners’ responsibility for the disturbances of the power flow – from energy source to final consumer.There arrived the new technical challenges, many of which remain unsolved. The paper highlights three issues that are important in the operational practice of the Polish power system: identifying sources of electromagnetic disturbance, assessing the correctness of measurements in poor quality environment, and the presence of disturbances in the frequency range of (2¸150) kHz.
Język
PL
Treść
Rozwój inteligentnych sieci powoduje stały wzrost zainteresowania kwestiami jakości energii po jej obu stronach, tzn. jej dostawców i konsumentów. Jest to spowodowane rzeczywistymi potrzebami rozwoju nowej technologii, ale też systemem organizacji i działania rynku energii, które w większym stopniu określają odpowiedzialność dostawców za zakłócenia przepływu energii - od źródła energii do konsumentów końcowych. Dochodziło do nowych wyzwań technicznych, z których wiele pozostaje nierozwiązanych. W pracy przedstawiono trzy kwestie, które są ważne w praktyce operacyjnej polskiego systemu energetycznego: identyfikacja źródeł zakłóceń elektromagnetycznych, ocena poprawności pomiarów w złej jakości środowiska oraz obecność zakłóceń w zakresie częstotliwości (2, 150) kHz.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:111279