Analiza zastosowanych terapii empirycznych w leczeniu VAP spowodowanego przez Acinetobacter baumanii
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu (6pkt w roku publikacji)
ISSN
2083-4543
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
3
Strony od-do
189--195
Numer tomu
23
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
en
antibiotics
mechanical ventilation
Acinetobacter baumannii
ICU
VAP
multidrug-resistant strains
pl
antybiotyki
VAP
wentylacja respiratorem
Acinetobacter baumannii
wielooporne szczepy
OIT
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Niekomercyjne
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
pl
Treść
Celem pracy była analiza szczepów A. baumannii, wyizolowanych z próbek szpitalnych z BAL od pacjentów z objawami VAP, hospitalizowanych w Oddziale Intensywnej Terapii (OIT) w szpitalu w Radomiu w latach 2012-2014. Dokonano oceny częstości występowania i wrażliwości na leki tych niefermentujących pałeczek oraz porównano algorytm postępowania przeciwbakteryjnego u chorych z obowiązującymi rekomendacjami. Materiał i metody: Badanie zrealizowane w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2014 roku, które przeprowadzono w OIT u chorych z rozpoznaniem VAP, miało charakter retrospektywny. Przeanalizowano czynniki obciążające pacjentów, od których izolowano A. baumannii. Wyniki: Przeprowadzono badania u 755 pacjentów z podejrzeniem VAP. U 141 pacjentów z potwierdzonym VAP wyhodowano A. baumannii. Ponadto wśród badanej grupy u 34 osób wyizolowano A. baumannii oraz dodatkowo drugi gatunek innego typu, uważany za czynnik etiologiczny biorący udział w koinfekcji. Znaczna część szczepów A. baumannii wyróżniała się wysoką opornością (> 90%) na wybrane antybiotyki. Analiza zastosowanego leczenia empirycznego wykazała poziom trafności terapii wobec A. baumannii we wczesnym VAP w 31%, a dla pozostałych gatunków w 57%, podczas gdy w późnym VAP trafność terapii wobec A. baumannii wyniosła 11%, a dla gatunków powodujących koinfekcję - 24%. U chorych z wczesnym rozpoznaniem VAP po celowanym leczeniu antybiotykami poprawa stanu klinicznego wystąpiła u 35% pacjentów, natomiast u chorych z późnym VAP - u 61% chorych. Wnioski: W przeprowadzonym badaniu zaobserwowano zakażenia wywołane przez wielooporne A. baumannii u chorych z VAP, co należy wziąć pod uwagę przy wyborze empirycznego leczenia antybiotykowego. Jednocześnie należy uwzględnić lokalne wzorce oporności wielolekoopornych Gram-ujemnych pałeczek powodujących koinfekcje w VAP w leczeniu empirycznym. Objectives: The aim of the study was analysis of A. baumannii strains, isolated from hospital samples from the lower respiratory tract collected from patients with VAP hospitalized in Masovian Specialist Hospital's ICU in Radom between 2012 and 2014. The frequency of occurrence and drug susceptibility of these bacteria was evaluated, as well as the applied empirical treatment and its effectiveness in ICU with the recommendations in effect. Material and methods: Retrospective study was conducted during the period from 1 January - 31 December 2014, in ICU among patients with the diagnosis of VAP, aggravating factors were analyzed and A.baumannii isolated. Results: Studies included 755 patients with the suspicion of VAP. A. baumannii was isolated in 141 patients with confirmed VAP. Moreover, in the examined group, in 34 patients in addition to A. baumannii another strain was isolated, considered as etiological factor participating in coinfection. A considerable part of A. baumannii strains were characterized by high resistance (> 90%) to selected antibiotics. Analysis of the empirical treatment applied showed that the level of accuracy of therapy for A. baumannii in early VAP was 31%, and for the remaining strains - 57%, while in late VAP the sensitivity of A. baumannii was 11% and for the species causing coinfection - 24%. In patients with an early diagnosis of VAP, after targeted antibiotic therapy an improvement of clinical condition was observed in 35% of patients, whereas in those with late diagnosis - in 61% of patients. Conclusions: In the conducted study, infections caused by multi-resistant A. baumannii were observed more frequently in late VAP, which should be taken into consideration while choosing empirical antibiotic therapy. Simultaneously, the local resistance patterns of multi-drug-resistant Gram-negative strains co-infecting VAP should be considered in empirical treatment. Moreover, both additional clinical complication and co-infections contribute to more severe course of diseases.
Inne
System-identifier
0000034625