Demographic data as risk factors for active tuberculosis
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Health Problems of Civilization (9pkt w roku publikacji)
ISSN
2353-6942
EISSN
2354-0265
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
4
Strony od-do
226--232
Numer tomu
11
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
en
pulmonary tuberculosis
epidemiology
risk factors
male
female
pl
gruźlica płuc
epidemiologia
czynniki ryzyka
mężczyźni
kobiety
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Niekomercyjne-Na tych samych warunkach
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
pl
Treść
Background. The incidence of pulmonary tuberculosis is dependent on many factors, not just health but also demographics. The primary objective of the study was to identify and evaluate selected risk factors for active tuberculosis in patients treated in the former specialist clinic in the eastern part of Lublin Province and to compare them with the ones researched by other authors. Material and methods. The work was retrospective as it concerns the analysis of the data drawn from the records of 100 patients with active tuberculosis. The information on the examined patients included the following parameters: sex, age, place of residence and marital status. Results. The majority of the studied population were male (69.0%), among whom the highest proportion concerned the fourth age group, i.e. 51-60 years old (mean 36.3%). As for sex and place of residence of the patients, the proportion of the infected men living in the country was twice as high (68.7%) when compared to women (31.3%). However, there were no differences with regard to the subpopulation percentage of women (67.8%) and men (66.7%). In turn, considering the sex and marital status of the examined persons, we found that the highest proportion of men were bachelors - 39.1%, while the percentage of married persons was similar among men (56, 5%) and women (58.1%). Conclusions. The analysis of the data shows that in the studied area pulmonary tuberculosis is most common among married men aged 51-60 years living in the country. Wprowadzenie. Zapadalność na gruźlicę płuc zależy od wielu czynników, nie tylko zdrowotnych, lecz również wskaźników demograficznych. Celem pracy była identyfikacja i ocena wybranych czynników ryzyka gruźlicy prątkującej w populacji chorych leczonych w specjalistycznym ośrodku lecznictwa zamkniętego we wschodniej części województwa lubelskiego oraz porównanie ich z wynikami badań innych autorów. Materiał i metody. Praca miała charakter retrospektywny i była oparta na analizie danych pochodzących z historii chorób 100 pacjentów z aktywną postacią gruźlicy płuc. Zakres zbieranych danych obejmował następujące parametry: płeć, wiek, miejsce zamieszkania oraz stan cywilny badanych chorych. Wyniki. W badanej populacji większość stanowili mężczyźni (69,0%), wśród których najwyższy odsetek odnotowano w czwartej grupie wieku, tj. 51- 60 lat (36,3%). Biorąc pod uwagę płeć i miejsca zamieszkania badanych osób, to aż dwukrotnie wyższy był odsetek mężczyzn zamieszkałych na wsi (68,7%) w porównaniu z kobietami (31,3%). Jednak nie ma różnic w udziałach badanych w subpopulacji kobiet (67,8%) i mężczyzn (66,7%). Z kolei uwzględniając płeć i stan cywilny badanych stwierdzono, że w badanej populacji dowiedziono, że największy udział mieli tu mężczyźni zaliczeni do kategorii stanu cywilnego (kawaler) 39,1%, natomiast zbliżone były udziały osób będących w związku małżeńskim, zarówno wśród mężczyzn (56,5%), jak i kobiet (58,1%). Wnioski. Z analizy uzyskanych danych wynika, że gruźlica płuc na terenie objętym badaniami występuje najczęściej u mężczyzn w grupie wieku 51-60 lat, mieszkających na wsi i pozostających w związku małżeńskim.
Cechy publikacji
original-article
Inne
System-identifier
0000035170
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych