Zrównoważony rozwój - XXI wiek: zarządzanie, technologia, modele. Dyskusje 2017
PBN-AR
Instytucja
Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
Informacje podstawowe
Rok publikacji
2017
Główny język publikacji
uk
Książka z rozdziałami
Przekład językowy
Ocena KEN
Edycja naukowa
Strony
Numer tomu
Seria wydawnicza
Numer w serii wydawniczej
Numer wydania
Wydawca
Miejsce wydania
Kijov
ISBN
9788363649920
ISMN
ISSN
Mapa
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorstwo oznaczone
Autorzy
Redaktorzy
(liczba redaktorów: 1)
Streszczenia
Język
uk
Treść
Пропонована монографія охоплює широку проблематику збалансованого господарювання від теорії питання і методології збалансування складних взаємин між суспільством, технологіями та довкіллям, та до ґрунтовних розвідок у сфері економічної безпеки. Автори розглядають широке коло проблем з безпеки розвитку регіонів у контексті теорії сталості, з методології дослідження екологічної політики в межах пошуку точок гармонійного дотику теоретичних знань та практичних потреб, розглядають питання утвердження парадигми сталого інноваційного розвитку в Україні, детально вивчають можливості та напрями ефективної реалізації управління економічною безпекою підприємств, розглядають соціальну стратифікацію українського суспільства, зокрема, проблему формування середнього класу. Цікавими є питання дослідження національної енергетики в контексті сталого розвитку, викликають жвавий інтерес наукові підходи щодо екосистемного оцінювання збитків від залпових та інших аварійних забруднень (на прикладі водних ресурсів). Цікавими є розвідки з впливу асиметричності інформації на економічну безпеку держави, її регіонів та суб’єктів господарювання, а також концептуалізація моделі суспільного роз-витку в межах фізичних характеристик суспільних явищ. В контексті сталого розвитку застосовується теорія Лаффера для оптимізації ставки соціальних податків і рівня заробітної плати в Україні — практичне, це є піонерним дослідженням для сталого зростання через фіскальні механізми господарювання. Досліджуються ресурси альтернативної енергетики в системі забезпечення сталого розвитку Карпатського регіону нашої держави, розглядаються інституціональні інвестори у вирішенні організаційно-фінансових проблем сталого розвитку. Ґрунтовно досліджується місцева політика сталого розвитку за умов децентралізації владних повноважень з урахуванням євроінтеграційних процесів в Україні та вивчаються трансформації міжнародного менеджменту під впливом концепції сталого розвитку. Особлива увага приділена транскордонній співпраці та досягнення сталих соціально-економічних взаємодій розвитку транскордонних територій.
Język
pl
Treść
Proponowana monografia obejmuje szeroką perspektywę zrównoważonego zagadnień teorii ekonomii i metodologii równoważenia złożone relacje pomiędzy społeczeństwem, technologii i środowiska, a także do badań podstawowych w dziedzinie bezpieczeństwa ekonomicznego. Autorzy badania szeroki zakres zagadnień bezpieczeństwa rozwoju regionalnego w kontekście teorii zrównoważonego rozwoju metodologii badań polityki środowiskowej w punkcie wyszukiwania harmonijnego odrobiną wiedzy teoretycznej i praktycznych potrzeb, należy rozważyć ustanowienie paradygmat zrównoważonego rozwoju innowacji na Ukrainie, szczegółowe możliwości studiowania i obszary skutecznego wdrożenia zarządzania gospodarczego bezpieczeństwa, biorąc pod uwagę stratyfikację społeczną ukraińskiego społeczeństwa, a zwłaszcza problem klasy średniej. Interesujące pytania badawcze władzy narodowej w kontekście zrównoważonego rozwoju, bo żywym zainteresowaniem podejść naukowych ekosystemu siatkówka ocena strat i innych zanieczyszczeń awaryjnych (na przykład woda). Interesujące badanie wpływu asymetrii informacji na temat bezpieczeństwa ekonomicznego państwa i jego regionów oraz podmiotów gospodarczych i społecznych konceptualizacji modelu devel-opment w cechach fizycznych zjawisk społecznych. W kontekście zrównoważonego rozwoju teorii Laffera służy do optymalizacji stopy podatków socjalnych i płac na Ukrainie - praktyczny, jest pionierem w dziedzinie badań na rzecz zrównoważonego rozwoju poprzez mechanizmy fiskalne zarządzania. Badamy alternatywne źródła energii w systemie zrównoważonego rozwoju regionu karpackiego naszego kraju, są uważane za inwestorów instytucjonalnych w rozwiązywaniu problemów organizacyjnych i finansowych zrównoważonego rozwoju. Dokładnie zbadane lokalnej polityki zrównoważonego rozwoju w warunkach decentralizacji władzy w świetle procesów integracji europejskiej na Ukrainie i studiował transformacji zarządzania międzynarodowego pod wpływem zrównoważonego rozwoju. Szczególną uwagę przywiązuje się do współpracy transgranicznej i osiągnięcia trwałych interakcji społeczno-gospodarcze obszarów transgranicznych.
Język
en
Treść
The proposed monograph covers a broad range of balanced economics from the theory of the question and methodology of balancing the complex relationships between society, technology and the environment, and to thorough intelligence in the field of economic security. The authors consider a wide range of problems regarding the security of regional development in the context of the theory of constancy, the methodology of environmental policy research within the search for points of harmonious touch of theoretical knowledge and practical needs, consider the issues of establishing a paradigm of sustainable innovation development in Ukraine, studying in detail the possibilities and directions of effective implementation of economic management the security of enterprises, consider social stratification of Ukrainian society, in particular, the problem of the formation of the middle class. Interesting questions are the research of national energy in the context of sustainable development, the scientific approaches to ecosystem assessment of damage from volley and other accidental pollution (on the example of water resources) are of great interest. It is interesting to investigate the influence of asymmetric information on the economic security of the state, its regions and economic entities, as well as conceptualization of the model of social development within the physical characteristics of social phenomena. In the context of sustainable development, the Laffer theory is used to optimize the rate of social taxes and wages in Ukraine - practical, it is a pioneering study for sustainable growth through fiscal management mechanisms. The resources of alternative energy in the system of sustainable development of the Carpathian region of our country are explored, institutional investors are considered in solving organizational and financial problems of sustainable development. The local policy of sustainable development is thoroughly investigated in the context of decentralization of government powers, taking into account the European integration processes in Ukraine, and the transformation of international management under the influence of the concept of sustainable development is studied. Particular attention is paid to cross-border cooperation and the achievement of sustainable socio-economic interactions of the development of transboundary territories
Cechy publikacji
discipline:Ekologia
discipline:Ekonomia
discipline:Nauki o zarządzaniu – dziedzina nauk ekonomicznych
discipline:Ecology
discipline:Economics
discipline:Management – field of economics
Scholarly monograph
Scholarly monograph is a thematically consistent, comperhensive scholarly treatise. In PBN, conference proceedings books are also considered scholarly monographs. If you are adding a conference proceedings book, please remember to mark also "Collective publication" and "Conference publication" checkboxes.
Monografia naukowa
Monografia naukowa to spójne tematycznie, wyczerpujące opracowanie naukowe. W PBN za monografie naukowe uważane są również zbiorowe książki pokonferencyjne (tzw. conference proceedings). Jeśli dodajesz zbiorową książkę pokonferencyjną, pamiętaj o tym, by zaznaczyć również pola "Publikacja zbiorowa" oraz "Publikacja konferencyjna".
Inne
System-identifier
PBN-R:858044