Społeczność, która przestała być mniejszością
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk Społecznych (do 30.09.2019) (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Książka
Tytuł książki
Pogranicze w mediach : media na pograniczu
Data publikacji
2017
ISBN
978-83-7972-149-8
Wydawca
Uniwersytet Szczeciński
Publikacja
Główny język publikacji
polski
Tytuł rozdziału
Społeczność, która przestała być mniejszością
Rok publikacji
2017
Strony (od-do)
29-47
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,95
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
polski
mniejszości narodowe
historia Śląska
tożsamości narodowe
telewizja satelitarna
środowiska migranckie
angielski
national minorities
history of Silesia
national identities
satellite television
migrant communities
Streszczenia
Język
polski
Treść
Śląsk do 1848 roku był bardzo biednym i zapóźnionym gospodarczo regionem. Panowały tu głęboko feudalne stosunki społeczne, które dla rodzimej arystokracji były okazją do materialnego wykorzystywania chłopów stanowiących tu większość. Kategorie narodowe były niemile widziane. W następnych dziesięcioleciach krzyżowały się na tej ziemi wpływy polskie i niemieckie, które konkurowały ze sobą o pozyskanie dla swoich idei narodowych autochtonów. Konkurencja ta powodowała, że kształtujące się tożsamości narodowe były labilne i słabe. Ich dobrym przykładem był zwrot w kierunku niemieckości na polskim Górnym Śląsku pod koniec lat trzydziestych. Był on dalece formą społecznego protestu przeciwko fatalnej sytuacji gospodarczej. Podobny mechanizm zaznaczył się pod koniec panowania komunizmu na Śląsku Opolskim. Dzisiaj kosmopolityczne wpływy telewizji satelitarnej znowu dyskredytują kategorie narodowe i powodują, że dla znakomitej większości nie odgrywają one żadnej większej roli.
Język
angielski
Treść
Until 1848 Silesia was a very poor and economically underdeveloped region. Deeply feudal social relations prevailed here, which was an opportunity for the native aristocracy to exploit peasants constituting the majority of the people. National categories were unwelcome. In the next decades Polish and German influences crisscrossed in Silesia and competed with each other to acquire indigenous people for supporting their ideas. It was the competition which made national identities emerging here labile and weak. A good example was the shift towards Germanness in Polish Upper Silesia at the end of the 30’s. It was a form of social protest against the disastrous economic situation. Similar mechanism appeared by the end of the communist rule in the Opole Silesia. Today, cosmopolitan influences of the satellite TV again discredit national categories and cause that for the vast majority they do not play any major role.
Inne
System-identifier
PX-5abc925cd5de1c61c64d1a07