Impact of habitat conditions on the formation of floristic diversity of Glycerietum maximae Hueck 1831 community
PBN-AR
Instytucja
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering (12pkt w roku publikacji)
ISSN
1642-686X
EISSN
Wydawca
Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
DOI
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
3
Strony od-do
163-167
Numer tomu
62
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
en
grassland communities
reed communities
Noteć valley
mucky soils
peaty soils
pl
zbiorowiska łąkowe
zbiorowiska szuwarowe
dolina Noteci
gleby murszowe
gleby torfowe
Streszczenia
Język
en
Treść
Research on the floristic formation of Glycerietum maximae community under influence of a habitat in the valley of Noteć Leniwa, was conducted in the years 2013 and 2014 on the area of 60 ha. In the community, the following parameters were determined: systematics, botanical composition, distribution of constancy levels in an association and a current state of habitat conditions on the basis of Ellenberg’s indicative numbers, and identification of moisturization conditions with Oświt’s method. Two soil profiles were completed (of a peaty soil and a mucky one). In the samples collected from each genetic horizon, such properties were marked: pH, content of total nitrogen calcination loss, texture, bulk density and particle density, hygroscopic moisture and maximum hygroscopic capacity, soil’s water bonding potential, total and drainage porosities, total and readily available waters and filtration ratio. The investigated soils were rich in organic matter, had a favorable reaction and a satisfactory content of nitrogen. Their water permeability may be considered as optimal and retention values - good. At balanced utilization, natural evolution-degradation processes will proceed with a natural pace. The soils are a very favorable ground for the development of valuable plant communities.
Język
pl
Treść
Badania nad kształtowaniem się różnorodności florystycznej zbiorowiska Glycerietum maximae pod wpływem siedliska w dolinie Noteci Leniwej, przeprowadzono w 2013 oraz 2014 roku. Na obszarze o powierzchni 60 ha. W zbiorowisku okre- ślono systematykę, skład botaniczny zespołu, rozkładu stopni stałości w zespole oraz aktualny stan warunków siedliskowych na podstawie wartości liczb wskaźnikowych Ellenberga (F, R, N), a także identyfikację warunków wilgotnościowych metodą Oświta. Wykonano 2 profile glebowe (gleby: torfowa i murszowa). W próbkach, pobranych z poszczególnych poziomów genetycznych oznaczono takie właściwości, jak: pH, zawartość azotu ogólnego, straty prażenia, uziarnienie, gęstość gleby oraz jej fazy stałej, porowatość całkowitą i drenażową, wilgotność higroskopową oraz maksymalną pojemność higroskopową, potencjał wiązania wody przez glebę oraz jej potencjalną i efektywną retencję użyteczną, retencję całkowitą, współczynnik filtracji. Badane gleby wykazywały znaczną zawartość materii organicznej, korzystny odczyn, zadowalającą zawartość azotu. Ich wodoprzepuszczalność można uznać za optymalną a zdolności retencyjne za dobre. Przy zrównoważonym ich użytkowaniu, naturalne procesy ewolucji - degradacji, będą zachodzić w nich w naturalnym tempie. Stanowią one bardzo dobre podłoże dla wykształcania się na nich cennych zbiorowisk roślinnych.
Cechy publikacji
Oryginalny artykuł naukowy
Inne
System-identifier
PBN-R:861319