Influence of water extracts from cornflower on germination and growth of cereals seedlings
PBN-AR
Instytucja
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering (12pkt w roku publikacji)
ISSN
1642-686X
EISSN
Wydawca
Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
DOI
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
3
Strony od-do
208-211
Numer tomu
62
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
en
water extract
cornflower
winter wheat
rye
germination
pl
wyciągi wodne
chaber bławatek
pszenica ozima
żyto
kiełkowanie
Streszczenia
Język
en
Treść
The aim of research was to determine the effect of different concentrations of water extracts of cornflower on germination capacity and early growth of winter wheat (Triticum aestivum L) and rye (Secale cereale L.) seedlings. The experiment was conducted in laboratory conditions with the use of modified test of germination and early growth of seedlingsPHYTOTOXKIT™. Investigation was carried out in 3 independent experimental series, in three replications for each of them. Experimental series took place in two-week intervals. In the experiments there was evaluated germination capacity of cereals grains on the basis of the quantity of normally germinating seeds after five days from their sowing. Additionally there was measured the length and weight of roots and shoots. Water extracts from Centaurea cyanus fresh leaves did significantly inhibit roots growth of winter wheat and rye, irrespective of extract concentration. However, hypocotyls proved to be more tolerant to the examined extracts. Inhibitory effect of cornflower extracts on length and weight of shoots was observed only after applying the highest concentration. Research results reported in this work prove that water extracts from C. cyanus fresh leaves can have a negative, allelopathic effect on germination of T. aestivum and S. cereale.
Język
pl
Treść
Celem badań było określenie wpływu różnych stężeń wodnych wyciągów z chabra bławatka (C. cyanus L.) na zdolność kiełkowania i początkowy wzrost roślin pszenicy ozimej T. aestivum L. i żyta Secale cereale L. Doświadczenie przeprowadzono w warunkach laboratoryjnych z wykorzystaniem zmodyfikowanego testu kiełkowania i wczesnego wzrostu roślin - PHYTOTOXKIT™. Badania wykonano w 3 niezależnych seriach, po 3 powtórzenia w serii. Serie wykonano w 2 tygodniowych odstępach. W doświadczeniu oceniano zdolność kiełkowania ziarniaków zbóż na podstawie ilości normalnie kiełkujących nasion po upływie 5 dni od momentu wysiania ziarniaków. Dodatkowo wykonano pomiary długości korzeni zarodkowych oraz pędów. Następnie izolowano korzenie i pędy od ziarniaków i określano ich świeżą masę. Wodne wyciągi ze świeżych liści chabra istotnie hamowały wzrost korzeni zarówno pszenicy ozimej jak i żyta, niezależnie od zastosowanego stężenia ekstraktu. Pędy natomiast wykazały większą tolerancję na badane ekstrakty. Inhibicyjny wpływ wyciągów z chabra na ich długość i masę był widoczny dopiero po zastosowaniu najwyższego stężenia. Wyniki prezentowane w pracy dowodzą, że wodne wyciągi ze świeżych liści C. cyanus mogą wykazywać ujemne oddziaływanie allelopatyczne na kiełkowanie T. aestivum i S. cereale.
Cechy publikacji
Oryginalny artykuł naukowy
Inne
System-identifier
PBN-R:861324