Plant protection costs in the selected farms in Lublin Voivodeship
PBN-AR
Instytucja
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Progress in Plant Protection (12pkt w roku publikacji)
ISSN
1427-4337
EISSN
2084-4883
Wydawca
Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy
DOI
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
Strony od-do
266-271
Numer tomu
57
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Słowa kluczowe
pl
gospodarstwo rolne
koszty ochrony zbóż
opłacalność uprawy
województwo lubelskie
en
farm
cereal protection costs
profitability of production
Lublin Voivodeship
Streszczenia
Język
pl
Treść
Celem badań była ocena kosztów ochrony roślin w wybranych gospodarstwach województwa lubelskiego. Materiał źródłowy stanowiły wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w 2015 roku. Uwzględniono typowo rolnicze gospodarstwa o powierzchni powyżej 10 ha użytków rolnych. Do celów analitycznych dokonano podziału gospodarstw na cztery grupy (I–IV) różniące się powierzchnią użytków rolnych: 10–20, 20–30, 30–50, 50–100 ha. Nakłady na chemiczną ochronę roślin były zróżnicowane i zależały od wielkości gospodarstwa i gatunku rośliny uprawnej. W gospodarstwach najmniejszych wielkość nakładów mierzona ilością substancji czynnej na ha była o około 44% mniejsza niż w gospodarstwach większych. W uprawie analizowanych gatunków roślin stwierdzono największe zużycie herbicydów, znacznie mniejsze fungicydów i najmniejsze insektycydów. Najwięcej substancji czynnej na 1 ha zużyto w uprawie kukurydzy (1,23 kg), znacznie mniej w uprawie pszenicy ozimej (0,63 kg) i najmniej w uprawie jęczmienia jarego (0,47 kg). Opłacalność zabiegów ochrony roślin była również zróżnicowana w poszczególnych gospodarstwach. W uprawie pszenicy ozimej wynosiła od 5,4 do 6,8 dt ziarna i była najniższa w gospodarstwach należących do grupy obszarowej 20–30 ha. W uprawie jęczmienia jarego na pokrycie kosztów zabiegów ochronnych przeznaczono od 6,28 do 8,90 dt ziarna. Natomiast w uprawie kukurydzy opłacalność była najniższa w gospodarstwach najmniejszych, a najwyższa w gospodarstwach należących do grupy obszarowej 20–30 ha. W pozostałych dwóch grupach obszarowych wartość tego wskaźnika była podobna i wynosiła średnio 38,5 dt ziarna.
Język
en
Treść
The aim of the study was to evaluate the cost of plant protection in the selected farms in Lublin Voivodeship based on the results of a survey conducted in 2015. The study included the farms with an area of over 10 ha of agricultural land. For the analytical purposes the farms were divided into four groups (I–IV) differing in the area of agricultural land: 10–20, 20–30, 30–50, 50–100 ha. The expenditure on chemical plant protection varied and depended on the size of the farm and the species of crop. On the smallest farms, the amount of inputs measured in the quantity of active substance per hectare was about 44% lower than on the larger farms. The results showed that the application of herbicide was the highest, fungicides significantly smaller and insecticides the smallest. The highest amount of active substance per hectare was used in maize crops (1.23 kg), significantly less in winter wheat (0.63 kg) and the least in spring barley (0.47 kg). The profitability of plant protection treatments also varied in the each farms. In winter wheat cultivation it ranged from 5.4 to 6.8 dt of grain and was the lowest in the farms from the area group of 20–30 ha. In the spring barley cultivation, it ranged from 6.28 to 8.90 dt of grain were used to cover the cost of protective treatments. In maize cultivation, the value of this index varied between 34.6–45.7 dt and was the lowest on the smallest farms, and the highest on the farms from the area group of 20–30 ha. In the other two groups of farms the value of this index was similar and it amounted on average to 38.5 dt of grain.
Cechy publikacji
Oryginalny artykuł naukowy
Inne
System-identifier
PBN-R:838163
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych