Syntetyczny wskaźnik żyzności gleb jako narzędzie do oceny stanu agrochemicznego gleb w Polsce
PBN-AR
Instytucja
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy
Książka
Tytuł książki
Rolnictwo XXI wieku – problemy i wyzwania
Data publikacji
2017
ISBN
9788394531126
Wydawca
Idea Knowledge Future
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
Syntetyczny wskaźnik żyzności gleb jako narzędzie do oceny stanu agrochemicznego gleb w Polsce
Rok publikacji
2017
Strony (od-do)
158-169
Numer rozdziału
16
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,50
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
pl
syntetyczny wskaźnik żyzności gleb
klasy żyzności gleb
właściwości agrochemiczne gleb
en
synthetic index of soil fertility
soil fertility classes
agro-chemical properties of soils
Streszczenia
Język
pl
Treść
W pracy przedstawiono sposób wyznaczenia syntetycznego wskaźnika agrochemicznej żyzności gleb (SWŻG), wyznaczono klasy żyzności oraz przedstawiono przestrzenne zróżnicowanie wskaźnika i udział (%) próbek w klasach żyzności. Do wyznaczenia SWŻG wykorzystano wyniki badań właściwości agrochemicznych gleb gruntów ornych w Polsce przeprowadzonych przez Okręgowe Stacje Chemiczno-Rolnicze (OSCh-R) w latach 2005 - 2008. Baza obejmuje dane liczbowe dla odczynu (pHKCl), zawartości przyswajalnych form fosforu (P2O5), potasu (K2O) i magnezu (Mg) oraz dane jakościowe dla kategorii agronomicznych gleb. Do obliczeń wykorzystano 957 551 obserwacji z bazy danych zawierającej 974 624 rekordów. W sposób szczegółowy przedstawiono przygotowanie dużych zbiorów do analizy statystycznej. Do wyznaczenia równania SWŻG zastosowano analizę czynnikową, dokonano podziału wartości wskaźnika na 5 klas żyzności oraz przeprowadzono weryfikację wskaźnika w stosunku do średnich plonów zbóż oraz zużycia nawozów mineralnych w województwach w oparciu o dane statystyki masowej.
Język
en
Treść
In this work, we present the method of determining a synthetic index of soil fertility, determine soil fertility classes, and show a spatial variability of this index and the percentage (%) of the samples in individual fertility classes. The synthetic index of soil fertility was determined using the results of studies on the agrochemical properties of arable soils in Poland carried out by regional chemical and agricultural stations in the years of 2005-2008. The database includes pH values for the soil reaction, contents of available phosphorus (P2O5), potassium (K2O) and magnesium (Mg), as well as quality data for agronomic categories of soils. The calculation were performed using 957,551 observations from a database of 974,624 records. A detailed description of the preparation of large collections for statistical analysis has been provided. To determine the synthetic index of soil fertility equation, the factor analysis was applied. The index value was divided into 5 classes of fertility. Next, the index was verified against average cereal yields and mineral fertilizer use in Polish voivodships based on the data of mass statistics.
Cechy publikacji
Chapter in a book
Rozdział w książce
Inne
System-identifier
PBN-R:862094