BADANIE SKORELOWANYCH SYGNAŁÓW W SIECIACH PERMANENTNYCH STACJI GNSS
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji (Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
EPISTEME: Czasopismo Naukowo-Kulturalne
ISSN
1895-4421
EISSN
Wydawca
Stowarzyszenie Twórców Nauki i Kultury EPISTEME
DOI
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
30/2016
Strony od-do
391-402
Numer tomu
II
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Słowa kluczowe
pl
GPS
błąd wspólnego typu
korelacja przestrzenna
Streszczenia
Język
pl
Treść
Szeregi czasowe zmian współrzędnych stacji GNSS (ang. Global Navigation Satellite System) mogą zostać opisane modelem, na który składa się część deterministyczna i stocha-styczna (rezydua szeregu zmian współrzędnych GNSS). Rezydua powinny być realizacją pro-cesu stochastycznego, jednak w sieciach regionalnych zauważa się istnienie korelacji prze-strzennej rezyduów dla odległości nie większych niż 1500 km. Korelacja jest utożsamiana z istnieniem błędów wspólnego typu (ang. Common Mode Error, CME), które są sumą błędów systematycznych wynikających z charakteru pomiarów permanentnych GNSS. W badaniach oprócz współczynników korelacji obliczono wartość indeksu Kaiser-Meyer-Olkina (KMO), który wyjaśnia stosunek wariancji sygnału, uznanego za wspólny dla danego zbioru szeregów do całkowitej wariancji. Indeks KMO przyjmuje wartości od 0 do 1, podczas gdy wartości bliskie jedności świadczą o dużej wariancji sygnału wspólnego. Do celów badań użyte zostały szeregi czasowe zmian współrzędnych stacji GNSS opracowane przez JPL (ang. Jet Propulsion Laboratory), pochodzące z 81 stacji położonych w centralnej Europie. Otrzymano wartości indeksu KMO równe 0.945, 0.985 oraz 0.985 odpowiednio dla składowej północnej, wschodniej oraz pionowej.
Cechy publikacji
Historia
Kulturoznawstwo
History
Cultural studies
discipline:Geodezja i kartografia
discipline:Geodesy and cartography
Original article
Original article presents the results of original research or experiment.
Oryginalny artykuł naukowy
Oryginalny artykuł naukowy przedstawia rezultaty oryginalnych badań naukowych lub eksperymentu.
Inne
System-identifier
PBN-R:858913