Deklarowane przesłanki podejmowania aktywności fizycznej wśród dzieci niepełnosprawnych intelektualnie.
PBN-AR
Instytucja
Wydział Wychowania Fizycznego (Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Rocznik Naukowy / Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku (6pkt w roku publikacji)
ISSN
1730-7953
EISSN
Wydawca
Wydaw. Uczelniane Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku
DOI
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
Strony od-do
28-34
Numer tomu
27
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
pl
Dziecko 11-12 r. ż.
Młodzież 13-16 r. ż.
Aktywność fizyczna
Niepełnosprawni umysłowo
Motywacja
Ankieta
en
Physical activity
Intellectual disability
Motives
Children aged 11-16
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Niekomercyjne
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
pl
Treść
Doniesienia badaczy dotyczące kondycji fizycznej tak minionych, jak i obecnej dekady jednoznacznie wskazują na niski poziom aktywności w tym zakresie. Szczególnie gdy dostęp do atrakcyjnych zajęć w zaciszu domowym przed komputerem jest tak łatwy. Dotyczy to także dzieci niepełnosprawnych intelektualnie, wobec których ćwiczenia fizyczne mogą kompensować wiele słabości. Problem dotyczy także zajęć prowadzonych w różnych instytucjach pomocowych, typu warsztaty terapii zajęciowej, gdzie główny nacisk kładzie się na rozwijanie zdolności manualnych, podczas gdy możliwość wystąpienia powikłań wynikających z braku ruchu, takich jak choroby układu krążenia, oddychania, nadwagi itp., mogą stanowić czynnik większego ryzyka. Praca przedstawia wyniki dwuletnich badań, których celem było wyłonienie najistotniejszych motywów zachęcających do podejmowania dobrowolnej aktywności przez dzieci niepełnosprawne intelektualnie. Dzięki znajomości uwarunkowań w tym zakresie można rozwijać i wdrażać efektywne narzędzia do skutecznej rewalidacji tej grupy dzieci.
Język
en
Treść
Researcher’s reports on physical activity from the past decades, as well as the current one, clearly reveal a low level in this area, especially considering an easy access to entertainment at home by playing computer games or watching TV. This is also applicable to children with intellectual disability, for whom physical exercises could compensate many of their weaknesses. Numerous development organizations as occupational therapy workshops are also prone to excessively focus on manual skills developing. Nevertheless, a possibility of complications, such as: overweight or cardiovascular and respiratory diseases pose much higher risk factor. This paper presents the results of two-year research aiming at identification of the most important motives encouraging voluntary physical activity by children with intellectual disability. Knowledge of factors with the highest influence on mentioned subject should be helpful for developing and implementing effective rehabilitation programs designed for this social group.
Cechy publikacji
Praca oryginalna
Inne
System-identifier
PX-5afef36fd5de1796ee12ff09