Konstytucjonalizacja instytucji większości parlamentarnej na Ukrainie.
PBN-AR
Instytucja
Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszowska Szkoła Wyższa z siedzibą w Rzeszowie
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Współczesne Prawo
ISSN
2543-9332
EISSN
Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
DOI
URL
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
2
Strony od-do
35-51
Numer tomu
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
1,32
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
pl
konstytucja Ukrainy
większość parlamentarna
frakcje parlamentarne
en
Constitution of Ukraine
parliamentary majority
parliamentary fractions
Streszczenia
Język
pl
Treść
Streszczenie: Artykuł omawia regulacje prawne i praktykę stosowania rozwiązania wprowadzonego do Konstytucji Ukrainy, które ma na celu wymuszenie tworzenia w parlamencie koalicji frakcji deputowanych obejmujących większość konstytucyjnego składu Rady Najwyższej. Przedstawia ewolucję treści przepisów przyjmowanych w tym zakresie przez Regulamin Rady Najwyższej, stanowisko doktryny i orzecznictwo Sądu Konstytucyjnego. Konfrontacja rozwiązań prawnych z praktyką polityczną prowadzi do wniosku, iż konstytucjonalizacja instytucji większości parlamentarnej na Ukrainie nie przyniosła zakładanych efektów.
Język
en
Treść
Abstract: The article discusses legal regulations and practice of applying a solution introduced to the Constitution of Ukraine, which aims at extortion to create in the parliament a coalition of fractions of deputies covering the majority of the constitutional composition of the Supreme Council. It presents the evolution of the contents of provisions accepted in this scope by the Statues of the Supreme Council, a standpoint of the doctrine and judicial decisions of the Constitutional Court. Confrontation of legal solutions with political practice leads to a conclusion that constitutionalisation of the institution of the parliamentary majority in Ukraine has not brought envisaged effects.
Cechy publikacji
discipline:Prawo
discipline:Law
Original article
Original article presents the results of original research or experiment.
Oryginalny artykuł naukowy
Oryginalny artykuł naukowy przedstawia rezultaty oryginalnych badań naukowych lub eksperymentu.
Inne
System-identifier
PBN-R:859436