Dochodowe uwarunkowania rozwoju powiatów województwa lubelskiego = : Income conditions of the development of the counties of the lubelskie voivodeship
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie (9pkt w roku publikacji)
ISSN
2082-5501
EISSN
Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo - Humanistycznego w Siedlcach
DOI
Rok publikacji
2018
Numer zeszytu
Strony od-do
9-23
Numer tomu
43 (116)
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,70
Autorzy
Słowa kluczowe
polski
Dochody powiatu
Finanse samorządu terytorialnego
Lubelskie, województwo
Rozwój lokalny
Wzorzec rozwoju Hellwiga
angielski
County
County's revenues
Hellwig development measure
Local development
Lubelskie voivodeship
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte repozytorium
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
angielski
Treść
The publication presents the problem of local development and financing of counties in Poland. Counties are an important part of the public administration structure of Polish local governments. One of the tasks assigned to them is to take care of local development in their area. Local development includes quantitative and qualitative changes that take place in the social and economic functioning of the local government units. Its implementation requires essential funds from the country. The county's incomes include three groups of funds - own revenues, general subvention and subsidies. The aim of the article is to assess the relationship between the level of development and the level of income of the counties of the lubelskie voivodeship in 2010-2015. The assessment of the level of development was carried out with the Hellwig taxonomic develop-ment measure. The study confirmed the research hypothesis assuming that between the level of counties development and the level of their income per capita there is a positive dependence.
Język
polski
Treść
Publikacja przedstawia problematykę rozwoju lokalnego oraz finansowania działalności powiatów w Polsce. Powiaty stanowią istotną część struktury polskiej administracji samorządowej. Jednym z podstawowych zadań spoczywających na powiatach jest dbanie o dokonujący się na ich terenie rozwój lokalny. Obejmuje on zmiany ilościowe i jakościowe zachodzące w społecznym oraz gospodarczym funkcjonowaniu lokalnych jednostek samorządu terytorialnego. Jego realizacja wymaga posiadania przez powiat niezbędnych środków pieniężnych. Dochody powia- tów obejmują trzy grupy – dochody własne, subwencję ogólną i dotacje. Celem artykułu jest próba oceny zależności pomiędzy poziomem rozwoju i poziomem dochodów powiatów wchodzących w skład struktury województwa lubelskiego w latach 2010-2015. Ocena poziomu rozwoju badanych powiatów przeprowadzona została z wykorzystaniem taksonomicznego miernika rozwoju Hellwiga. Przeprowadzone badanie potwierdziło postawioną hipotezę badawczą zakładającą, że pomiędzy poziomem rozwoju powiatów a poziomem uzyskiwanych przez nie dochodów per capita zachodzi dodatnia zależność.
Cechy publikacji
original-article
Inne
System-identifier
0272901862376