Dzieje ludzkości i ich postęp z perspektywy koncepcji ontopojezy życia Anny Teresy Tymienieckiej
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk Społecznych (do 30.09.2019) (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
ΣΟΦΙΑ. Pismo filozofów krajów słowiańskich (9pkt w roku publikacji)
ISSN
1642-1248
EISSN
Wydawca
Stowarzyszenie Filozofów Krajów Słowiańskich
DOI
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
Strony od-do
231-246
Numer tomu
17
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,8
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
angielski
history
life
logos of life
moral sense
sacral sense
polski
dzieje
życie
logos życia
sens moralny
sens sakralny
rosyjski
история
жизнь
логос жизни
моральный смысл
сакральный смысл
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte repozytorium
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Niekomercyjne-Bez utworów zależnych
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
2017-01-01
Streszczenia
Język
angielski
Treść
THE HISTORY OF HUMANITY AND ITS PROGRESS IN ANNA TERESA TYMIENIECKA’S PHENOMENOLOGY OF LIFE CONCEPTION. The multithreading of Anna Teresa Tymieniecka’s concept of phenomenology of life makes it possible that the problem of human history can be and should be multidimensionally discussed. The thinker made human life her own interrogative area, giving life to multiple ranges of meaning: the vital which is included in the whole life in general, the intellectual and the socio-moral as peculiar to human being, but still realizing itself on a natural plane, and then the sacral which explicates a spiritual level of human existence and sets a perspective of its fulfillment in the horizon which transcends conditions of nature. There is a vision of human history and its progress, which appears as the human being’s process of self-individualization in life which here indicates as the man’s self-interpretation in existence.
Język
rosyjski
Treść
ИСТОРИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА И ЕЁ ПРОГРЕСС С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ КОНЦЕПЦИИ OНТОПОЕЗЫ ЖИЗНИ АННЫ ТЕРЕСЫ ТЫМЕНЕЦКОЙ. Многоаспектность концепции феноменологии жизни авторства Анны Тересы Тыменецкой позволяет присутствующую в ней проблематику человеческой истории обсуждать в многомерном ракурсе. Областью своих исследований мыслитель сделала человеческую жизнь, дав ей широкий спектр значений: жизненное, которое является частью всей жизни в целом, интеллектуальное и социально-нравственное, как свойственные человеку, но всё время выступающие в природном мире, и далее сакральное, которое выражает духовный уровень существования и определяет перспективу его полной реализации на горизонте вне условий природы. Здесь вырисовывается видение прогресса человеческой истории и её будущего, которое явится как процесс самоиндивидуализации человека в жизни и которое, с точки зрения феноменологии жизни, означает процесс самоинтерпретации человека в жизни.
Inne
System-identifier
PX-5b6020f6d5de1ce731563097
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych