Dziewiętnastowieczne katalogi wystaw artystycznych jako źródło bibliologiczne
PBN-AR
Instytucja
Wydział Humanistyczny (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
Folia Bibliologica (6pkt w roku publikacji)
ISSN
1230-2376
EISSN
2449-8246
Wydawca
Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej
DOI
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
Strony od-do
247-278
Numer tomu
vol. 59
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
1
Autorzy
Słowa kluczowe
społeczeństwo polskie
XIX wiek
katalog wystawy artystycznej
badania bibliologiczne
druk okolicznościowy
dokumenty życia społecznego
kultura książki
architektura katalogu
budowa katalogu wystawy
rama wydawnicza katalogu wystawy
estetyka katalogu
Polish society
19th century
catalog of artistic exhibitions
bibliographic research
occasional printing
documents of social life
book culture
architecture of the catalog
construction of the exhibition catalog
frame of the catalog of the exhibition
catalog aesthetics
typography
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
Treść
Celem artykułu była analiza bibliologiczna ponad trzydziestu katalogów wystaw artystycznych wydawanych w XIX wieku na potrzeby instytucji publicznych związanych ze sztuką. Istotne było doprecyzowanie, czym są katalogi wystaw ze zwróceniem uwagi na ich funkcje promocyjne i użytkowe. Starano się odpowiedzieć na pytanie o cel wydawania oraz formę (typologię) tego rodzaju druków ulotnych. Analiza bibliologiczna katalogów wystaw obejmowała przemiany, m.in. w zawartości treściowej, topografii ośrodków wydawniczych, w których repertuarze pojawiają się tego typu druki, jak również w architekturze katalogów, czyli budowie zewnętrznej (format, papier, oprawa) i wewnętrznej (czcionki, kompozycja tekstu głównego i materiałów pomocniczych, rama wydawnicza). Istotne badania przeprowadzono w obrębie tytulatury, zwracając uwagę na adresata/czytelnika katalogów, jak również w estetyce (czytelność pisma i techniki graficzne) katalogów wystaw artystycznych.
Język
Treść
The aim of the article was a bibliological analysis of over thirty catalogs of artistic exhibitions published in the 19th century for the needs of public institutions related to art. It was important to clarify what catalogs of exhibitions are, paying attention to their promotional and functional functions. An attempt was made to answer the question about the purpose of issuing and the form (typology) of this type of ephemeral prints. The bibliological analysis of catalogs of exhibitions covered conversions, including the content, topography of publishing centers in the repertoire of which these types of prints appear, as well as the architecture of catalogs, i.e. external construction (format, paper, binding) and internal (fonts, composition of the main text and auxiliary materials, publishing frame). Significant research was conducted, paying attention to the recipient/reader of catalogs, as well as to the aesthetics (readability of the magazine and graphic techniques) of catalogs of artistic exhibitions.
Inne
System-identifier
PX-5b604246d5de1ce7315631d2
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych