Zastosowanie różnego typu dodatków doglebowych do wspomagania fitoremediacji gleb zdegradowanych
PBN-AR
Instytucja
Wydział Infrastruktury i Środowiska (Politechnika Częstochowska)
Książka
Tytuł książki
Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych. T.8
Data publikacji
2016
ISBN
978-83-939544-3-8
Wydawca
Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
Zastosowanie różnego typu dodatków doglebowych do wspomagania fitoremediacji gleb zdegradowanych
Rok publikacji
2016
Strony (od-do)
199-210
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.66
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 4
Słowa kluczowe
en
heavy metals
phytoremediation
soil additives
degraded soil
post-mining areas
pl
metale ciężkie
fitoremediacja
dodatki doglebowe
gleba zdegradowana
tereny pokopalniane
Streszczenia
Język
en
Treść
Soil is one of the most valuable resources available for humans. However, due to the industrial and transport development, natural resources mining, the soil environment is subject to constant processes of degradation and devastation. Phytoremediation is one of the most effective, economically substantiated and socially accepted remediation methods of degraded areas. The pot experiment was carried out under controlled conditions in a phytotron chamber. Soil samples from two different degraded areas (a zinc smelter in Silesia and the brown coal mine) were used in the experiment. Two species of plants were used in the pot experiment: Pinus silvestris L. and Miscanthus giganteus. To support the phytoremediation process of contaminated soils five soil additives were used, such as: sewage sludge, compost, coal sludge and lacustrine chalk. During the conducted experiment, an improvement of the soil parameters was obtained, the role of used two type plant species was determined and the influence of applied additives to improve soil conditions was established. Moreover, the immobilization of heavy metals was noted and the creation of vegetation cover was obtained.
Język
pl
Treść
Gleba jest jednym z najcenniejszych dóbr, jakimi dysponuje człowiek. Na skutek rozwoju przemysłu i transportu oraz wydobycia zasobów naturalnych, środowisko glebowe podlega nieustannym procesom degradacji i dewastacji. Jedną ze skutecznych, ekonomicznie uzasadnionych i akceptowanych społecznie metod remediacji terenów zdegradowanych jest fitoremediacja. Doświadczenie, stanowiące przedmiot pracy, miało charakter wazonowy i było prowadzone w kontrolowanych warunkach komory fitotronowej. W eksperymencie zastosowano gleby zdegradowane pochodzące ze strefy wpływu huty cynku oraz terenu kopalni węgla brunatnego Bełchatów. Proces fitoremediacji prowadzono z wykorzystaniem sosny zwyczajnej (Pinus sifaestris L.) i miskanta olbrzymiego (Miscanthus giganteus). Jako dodatków doglebowych użyto: osady ściekowe, kompost, kredę jeziorną i muły węglowe. Przeprowadzone doświadczenie pozwoliło na sprecyzowanie tendencji zmian parametrów podłoża następujących podczas procesu rekultywacji, określenie roli użytych dwóch gatunków roślin oraz ustalenie wpływu zastosowanych dodatków doglebowych na polepszenie warunków glebowych. Dodatkowo zaobserwowano ograniczenie biodostępności metali ciężkich i utworzenie zwartej pokrywy roślinnej.
Cechy publikacji
chapter-in-a-book
peer-reviewed
Inne
System-identifier
50995