Pozycja międzynarodowa Federacji Rosyjskiej w drugiej dekadzie XXI wieku - wybrane aspekty
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk Społecznych (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
Studia Politicae Universitatis Silesiensis (7pkt w roku publikacji)
ISSN
1895-3492
EISSN
Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 40-007 Katowice, ul. Bankowa 12B, www.wydawnictwo.us.edu.pl, e-mail: wydawus@us.edu.pl , Tel.: +48 32 359 20 56 Fax: +48 32 359 20 57
DOI
Rok publikacji
2018
Numer zeszytu
Strony od-do
89-110
Numer tomu
21
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
1,1
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
polski
Federacja Kosyjska
Władimir Putin
konflikty zbrojne
bezpieczeństwo międzynarodowe
pozycja międzynarodowa
angielski
Russian Federation
Vladimir Putin
armed conflicts
international security
international position
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Niekomercyjne-Bez utworów zależnych
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
polski
Treść
Celem podjętym w artykule jest analiza pozycji międzynarodowej Federacji Rosyjskiej w drugiej dekadzie XXI wieku. W części otwierającej zostały scharakteryzowane podstawy ideologiczne polityki Rosji, które są kluczowe dla interpretacji jej aktywności na arenie międzynarodowej, szczególnie dotyczącej zjawisk wpływających na pozycjonowanie: aneksji Krymu i zaangażowania w konflikt na wschodzie Ukrainy oraz w syryjską wojnę. Podkreślając znaczenie ideologii w linii politycznej kreowanej przez Władimira Putina, autorka dokonuje analizy rosyjskich działań w Syrii i na Ukrainie, starając się je wkomponować w najważniejsze założenia polityki Federacji Rosyjskiej. Finalnie autorka podjęła się wskazania wskazania negatywnych i pozytywnych aspektów tej aktywności dla pozycji Rosji w stosunkach międzynarodowych.
Język
angielski
Treść
The goal of the article is to analyze the international position of the Russian Federation in the second decade of the 21st century. In the opening part, the ideological foundations of Russia’s policy have been characterized, which are crucial for the interpretation of its activity in the international arena, especially regarding phenomena affecting the positioning of the Crimea annexation and involvement in the conflict in eastern Ukraine and the Syrian war. Emphasizing the importance of ideology in the political line created by Vladimir Putin, the author analyzes Russian actions in Syria and Ukraine, trying to incorporate them into the most important assumptions of the policy of the Russian Federation. Finally, the author undertook to indicate the negative and positive aspects of this activity for Russia’s position in international relations.
Inne
System-identifier
PX-5b7d3406d5de613877b576da