Ocena realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju w województwach w zakresie włączenia społecznego
PBN-AR
Instytucja
Filia w Jeleniej Górze (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Ekonometria
ISSN
1507-3866
EISSN
2449-9994
Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
2 (40)
Strony od-do
46-61
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.75
Autorzy
Słowa kluczowe
pl
włączenie społeczne, zrównoważony rozwój, miernik syntetyczny, porządkowanie liniowe
en
social inclusion, sustainable development, synthetic measure, linear arrangement
Streszczenia
Język
pl
Treść
Celem artykułu jest ocena sytuacji województw oraz ich postępów na drodze do rozwoju zrównoważonego w zakresie włączenia społecznego. Badaniem objęto okres po akcesji Polski w struktury Unii Europejskiej (2004-2011). Ocenę zachodzących tendencji umożliwiło wykorzystanie analizy wskaźnikowej oraz miernika syntetycznego. Analizę taksonomiczną prowadzono dla lat 2006 i 2011. W konstrukcji miernika zastosowano metody porządkowania liniowego i podejście uwzględniające wspólny wzorzec rozwoju. Obserwowane tendencje można uznać za pozytywne. Wszystkie województwa przesunęły się w kierunku wzorca, chociaż tempo zachodzących zmian było zróżnicowane. Jednocześnie zmniejszeniu ulegają dysproporcje terytorialne. Mimo dokonanego postępu, sytuacja w kraju nadal wymaga poprawy. Wśród największych wyzwań, z którymi borykają się polskie województwa, można wskazać duże dysproporcje dochodowe, problem bezrobocia długotrwałego, wysoki odsetek ludności zagrożonej ubóstwem oraz słabą pozycję osób niepełnosprawnych na rynku pracy
Język
en
Treść
The objective of the paper is to assess the situation of Polish regions (NUTS 2) and their progress in sustainable development regarding social inclusion. The study covers the period after Poland’s accession to the European Union (2004-2011). The implementation of ratio analysis and synthetic measure facilitated an evaluation of occurring tendencies. Taxonomic analysis was performed for the years 2006 and 2011. Linear arrangement methods and a common development pattern were applied in constructing the measure. The observed tendencies may be assessed as positive. All regions made progress towards the pattern even though the rate of occurring transformations was diversified. At the same time territorial dis-parities became smaller. Despite the recorded progress the situation in the country still requires to be improved. Among the most significant challenges encountered by Polish regions there are extensive income distribution inequalities, longterm unemployment, high percentage of population threatened with poverty and low participation of the disabled in the labour market.
Inne
System-identifier
WUT611baf01a81243a7bd42cc81148729b2