Automatyzacja procesu generalizacji danych przestrzennych jako realizacja zapisów dyrektywy INSPIRE
PBN-AR
Instytucja
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych (Uniwersytet Warszawski)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Roczniki Geomatyki [Annals of Geomatics] (10pkt w roku publikacji)
ISSN
1731-5522
EISSN
2449-8963
Wydawca
"Wieś Jutra" Sp. z o. o.
DOI
Rok publikacji
2018
Numer zeszytu
2(81)
Strony od-do
141-152
Numer tomu
16
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.90
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Słowa kluczowe
pl
generalizacja danych przestrzennych
INSPIRE
infrastruktura informacji przestrzennej
en
spatial data generalization
INSPIRE
spatial information infrastructure
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Niekomercyjne-Bez utworów zależnych
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
pl
Treść
Artykuł prezentuje założenia budowy infrastruktury informacji przestrzennej w Europie oraz na poziomie krajowym. Opisano w nim organizację oraz regulacje prawne dotyczące infrastruktur danych przestrzennych. Autorki wskazują automatyczną generalizację danych jako narzędzie, które znajduje szerokie zastosowanie w infrastrukturze informacji przestrzennej i przynosi szereg korzyści. Scharateryzowano proces generalizacji i zaprezentowano jego podstawowe założenia. Wymieniono trzy główne obszary zastosowania generalizacji w infrastrukturach informacji przestrzennej: • przekształcanie baz danych do ustalonej szczegółowości, w celu harmonizacji danych, • tworzenie baz danych i opracowań kartograficznych w całym szeregu skalowym na podstawie jednej, wielkoskalowej źródłowej bazy danych, • selekcja obiektów do wizualizacji kartograficznej danych przestrzennych. Przykładem pomyślnego wykorzystania generalizacji w celu otrzymywania danych przestrzennych w skalach małych są produkty EuroGeographic. Automatyczne procesy dające oczekiwane rezultaty dają nadzieję na szersze wykorzystanie generalizacji w celu usprawnienia opracowywania informacji przestrzennych.
Język
en
Treść
The paper presents the assumptions for the development of the Spatial Information Infrastructure in Europe and at the national level. It describes organization and regulations regarding infrastructure. The authors indicate automatic data generalization as a tool that can be widely used in the Spatial Information Infrastructure and brings a number of benefits. In the paper the generalization process was characterized and its basic assumptions were presented. Three main areas of application of generalization were mentioned: - transformation of databases to the specific detail level, to harmonize data, - creation of databases and maps updates across a wide range of scales, based on one large-scale source database, - selection of objects for cartographic visualization of spatial data
Cechy publikacji
Geografia
Geodezja i kartografia
Geography
Geodesy and cartography
discipline:Geografia
discipline:Geography
Original article
Original article presents the results of original research or experiment.
Oryginalny artykuł naukowy
Oryginalny artykuł naukowy przedstawia rezultaty oryginalnych badań naukowych lub eksperymentu.
Inne
System-identifier
PBN-R:868382