Reakcja odmian żyta na warunki glebowe
PBN-AR
Instytucja
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Polish Journal of Agronomy (10pkt w roku publikacji)
ISSN
2081-2787
EISSN
Wydawca
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy
DOI
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
31
Strony od-do
21-26
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Słowa kluczowe
pl
żyto
warunki glebowe
odmiany
plon ziarna
wyleganie roślin
en
winter rye
soil conditions
cultivars
grain yield
plant lodging degree
Streszczenia
Język
pl
Treść
W literaturze brak informacji o zróżnicowaniu wpływu jakości gleby na najnowsze odmiany żyta. Celem przeprowadzonych doświadczeń z żytem ozimym było zbadanie reakcji jego odmian (wyrażonej plonem ziarna) na warunki glebowe (kompleks glebowo-rolniczy, klasa bonitacyjna gleby, pH gleby). Bazę wynikową stanowiła seria doświadczeń odmianowych Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego COBORU, prowadzonych we wszystkich rejonach Polski w latach 2005–2012. Badano 10 odmian żyta: Bellami F1, Brasetto F1, Gonello F1, Minello F1 i Visello F1 (odmiany mieszańcowe) oraz Bosmo, Dańkowskie Diament, Domir, Herakles i Stanko (odmiany populacyjne). Doświadczenia były zakładane na glebach należących do czterech kompleksów glebowo-rolniczych: pszennego dobrego, żytniego bardzo dobrego, żytniego dobrego i żytniego słabego; do klas bonitacyjnych gleby: IIIa, IIIb, IVa, IVb i V; w warunkach pH gleby od 4,5 do 6,1. Największe plony ziarna żyta ozimego (średnio dla odmian) uzyskano na glebach kompleksu pszennego dobrego. Plony mniejsze o 2,0% otrzymano na glebach kompleksu żytniego b. dobrego, o 10,2% na glebach kompleksu żytniego dobrego, a o 15,9% na glebach kompleksu żytniego słabego. Zniżki plonu na stopniowo gorszych kompleksach glebowo-rolniczych były podobne jak na kolejno słabszych klasach gleb. Uwzględnione w badaniach odmiany wykazywały niejednakowe zniżki plonu ziarna przy ich uprawie w gorszych warunkach glebowych. Największe zmniejszenie plonów na glebach kompleksów żytnich w stosunku do kompleksu pszennego dobrego wystąpiło u odmian: Dańkowskie Diament, Domir i Visello F1. Najmniejsze zniżki plonu ziarna przy uprawie na glebach kompleksów żytnich w odniesieniu do gleb kompleksu pszennego stwierdzono u odmian: Bellami F1, Gonello F1 i Herakles. Większą tolerancję na uprawę w warunkach niższego pH gleby wykazały odmiany Domir i Bosmo.
Język
en
Treść
Field experiment series with winter rye cultivars were carried out across Poland in the years 2005– 2012. They involved 10 cultivars: Bellami F1, Brasetto F1, Gonello F1, Minello F1 and Visello F1 (hybrid cultivars) and Bosmo, Dańkowskie Diament, Domir, Herakles and Stanko (population cultivars). Dependence between grain yield and soil complex, soil valuation class and soil pH were investigated. The highest grain yields of winter rye (averaged across cultivars) were obtained on the good wheat complex, on soil class IIIa, at soil pH above 5,5. Bellami F1, Gonello F1 and Herakles cultivars showed a lower grain yield decrease in inferior soil conditions. Dańkowskie Diament, Domir and Visello F1 cultivars showed a higher yield decrease in inferior soil condition.
Cechy publikacji
Original article
Inne
System-identifier
PBN-R:871198