Wpływ nawożenia mineralnego i organicznego na plonowanie i jakość nasion bobiku
PBN-AR
Instytucja
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Polish Journal of Agronomy (10pkt w roku publikacji)
ISSN
2081-2787
EISSN
Wydawca
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy
DOI
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
31
Strony od-do
52-62
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Słowa kluczowe
pl
bobik
nawożenie organiczne
nawożenie mineralne
en
faba bean
organic fertilization
mineral fertilization
Streszczenia
Język
pl
Treść
Doświadczenia polowe zakładano jesienią w latach 2011–2015 r. w RZD Grabów (51°23’N; 21°38’E) w układzie bloków losowanych (split-block), w 4 powtórzeniach. W doświadczeniu oceniano następujące sposoby nawożenia bobiku: A – bez nawożenia, B – nawożenie mineralne (N 20–30, P2O5 40–60, K2O 90–150 kg·ha-1), C – słoma, D – słoma + nawożenie mineralne (N 35–45, P2O5 25–47, K2O 76–144 kg·ha-1), E – międzyplon (gorczyca biała), F – międzyplon (gorczyca biała) + nawożenie mineralne (N 20–30, P2O5 40–60, K2O 70–150 kg·ha-1). Na wszystkich obiektach zastosowano MgO w dawce od 40 do 80 kg·ha-1. Dawki nawożenia azotem (saletra amonowa), fosforem (superfosfat potrójny) i potasem (sól potasowa) ustalono na podstawie wyników analiz glebowych wykonanych wiosną, przed siewem bobiku. Do nawożenia bobiku zastosowano słomę z pszenicy ozimej. Zastosowanie nawożenia organicznego z aplikacją wiosną pełnego nawożenia mineralnego wpływało korzystnie na plon nasion i białka bobiku, liczbę strąków i nasion oraz masę nasion na roślinie, powodowało zwiększenie zawartości popiołu, stosunkowo słabo oddziaływało na zawartość białka, włókna i makroelementów (fosfor i potas) oraz masę 1000 nasion i liczbę nasion w strąku. Przyoranie całej biomasy międzyplonu lub zastosowanie słomy wpływało korzystnie za zawartość Corg. w warstwie ornej przed siewem bobiku, a aplikacja nawożenia mineralnego powodowała szybszy jej rozkład. Na koncentrację P i K w glebie, na której był uprawiany bobik, mały wpływ miało zastosowanie słomy lub wysiew gorczycy białej, natomiast nawożenie mineralne przed siewem wpływało korzystnie na zasobność warstwy ornej w oba makroskładniki.
Język
en
Treść
Field experiments were set up in autumn 2011–2015 at the Institute of Soil Science and Plant Cultivation – Agricultural Experimental Station Grabów (Mazowieckie voivodeship) [51° 23’N, 21° 38’E] in a split-block system, in 4 replications. In the experiment, the following methods of faba bean fertilization (kg ha-1) were evaluated: A – no fertilization, B – mineral fertilization (N – 20–30, P2O5 – 40–60, K2O – 90–150), C – straw, D – straw + fertilization (N – 35–45, P2O5 – 25–47, K2O – 76–144), E – intercrop (white mustard), F– intercrop (white mustard) + fertilization (N – 20–30, P2O5 – 40–60, K2O – 70–150). MgO in a dose of 40 to 80 kg ha-1 was applied in all objects. Doses of nitrogen fertilization (ammonium nitrate), phosphorus (triple superphosphate) and potassium (potassium salt) were determined on the basis of the results of soil analyzes carried out in spring before faba bean sowing. Straw of winter wheat was used for fertilizing faba bean. The use of organic fertilization with a spring application full of mineral fertilization had a positive effect on the seeds and protein yield, number of pods and seeds and seed weight on the plant. Moreover it is also caused increasing the ash content in the seeds, relatively weakly affected protein, fiber and macro elements (phosphorus and potassium) and mass 1000 seeds and the number of seeds in the pod. The plowing of the entire biomass of intercrop or straw had a positive effect on the content of Corg in the ploughing layer before sowing faba bean, and the application of mineral fertilization caused its faster decomposition. The concentration of P and K in the soil, on which the faba bean was cultivated was slightly affected by the use of straw or white mustard seed, while mineral fertilization before sowing had a positive effect on the abundance of both macronutrients in the arable layer.
Cechy publikacji
Oryginalny artykuł naukowy
Inne
System-identifier
PBN-R:871212