Skuteczność nauki słownictwa na platformie online - instaling.pl
PBN-AR
Instytucja
Wydział Biologii i Nauk o Środowisku (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
Książka
Tytuł książki
Wiedza i edukacja - od teorii do praktyki
Data publikacji
2018
ISBN
9788365932303
Wydawca
Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o.
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
Skuteczność nauki słownictwa na platformie online - instaling.pl
Rok publikacji
2018
Strony (od-do)
108-122
Numer rozdziału
11
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.75
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
pl
e-learning
nauka słownictwa
instaling
język angielski
en
e-learning
vocabulary teaching and learning
instaling
English language
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
X Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Tygiel
Nazwa konferencji
X Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Tygiel "Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju"
Początek konferencji
2018-03-17
Koniec konferencji
2018-03-18
Lokalizacja konferencji
Lublin
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Streszczenia
Język
pl
Treść
Obecnie nauka i nauczanie z pomocą technologii i platform e-learningowych bardzo dynamicznie. Częstym powodem niewprowadzania nowych technologii w proces nauczania jest przekonanie, iż tradycyjne nauczanie jest równie skuteczne, a nowe technologie nie mają przewagi nad obecną praktyką. Wiele badań w tym zakresie jest wciąż niejednoznaczne, i być może tak pozostanie, natomiast badacze wskazują na konieczność przeprowadzenia eksperymentów na konkretnych narzędziach. Praca ta przedstawia zastosowanie platformy Insta.Ling do nauki słownictwa w kontekście zdań w trakcie jednego semestru, w ramach przedmiotu biologia po angielsku, wśród studentów pierwszego roku na kierunku biologia. W ramach tego pomiaru postawiono dwa cele. Pierwszy dotyczy sprawdzenia czy nauka na platformie jest efektywna, a także w jakim stopniu. Drugim celem jest ocena wpływu liczby wykonanych sesji tj. systematyczności na praktyczne umiejętności językowe. W trakcie semestru studenci odbywali codziennie 2-3 kilkuminutowe sesje powtórzeniowe słownictwa w formie konkretach zdań z lukami. Na początku kursu studenci napisali test wiedzy i umiejętności językowych, a na koniec eksperymentu powtórzyli uzupełnienie takich testów w celu sprawdzenia skuteczności nauki. Porównanie wyników pozwoliło przyjąć postawione hipotezy, iż platforma e-learningowa jest skutecznym sposobem na naukę nowego słownictwa (test T p=1.13 E-29 oraz p=2.36 E-14). Poza tym należy przyjąć, iż systematyczność wpływa pozytywnie na liczbę zapamiętanego słownictwa (korelacja Pearsona 0.89 oraz 0.97). Należy jednak podkreślić, iż bez względu na istniejące różnice w poziomie językowym między studentami, wszyscy nabywają wysokie umiejętności oraz wiedzę (nikła korelacja Pearsona 0.099 oraz 0.054). W dalszych badaniach należy zróżnicować typy zadań testowych, zebrać podstawowe informacje o poziomie językowym grupy, ale także przeprowadzić doświadczenie w oparciu o grupę kontrolną tak aby zbadać poziom nabywanych umiejętności i wiedzy tylko na podstawie zastosowanego narzędzia e-learningowego. Niemiej jednak należy przyznać, iż obecne narzędzie wspomagające proces uczenia się i nauczania ma wysoką skuteczność i należy je wykorzystywać w codziennej praktyce szkolnej czy uniwersyteckiej.
Język
en
Treść
Learning and teaching using e-learning technologies and platforms is at presence a very dynamically developing medium, although there is still a great reluctance to use it. A common reason is also saying that traditional teaching is equally effective and new technologies do not have an advantage over current practice. Many studies are still ambiguous, and perhaps this will remain, so the researchers point to the need to conduct experiments on specific tools. This work presents the use of the instaling.pl platform for teaching and learning vocabulary in the context of sentences during one semester, as part of the biology in English course, among students of the first year of biology. As part of this measurement, two objectives were set to check whether learning on the platform is effective and to what extent. The second objective was to assess the impact of the number of sessions performed on practical language skills based on two types of tests, which were provided. The students held 2-3 short repetitive sessions of vocabulary in the context of sentences every day. At the beginning of the course, students faced a knowledge and language skills test and at the end of the experiment they repeated the supplementation of such tests in order to check the effectiveness of e-learning. The comparison of the results allowed us to assume the hypothesis that e-learning platform is an effective way to learn new vocabulary (T-test p = 1.13 E-29 and p =2.36 E-14) and regular sessions positively affect the number of vocabulary memorized (Pearson's correlation 0.89 and 0.97). However, it should be emphasized that regardless of the existing differences in the language level between students, all of them acquired high skills and knowledge (low Pearson's correlation 0.099 and 0.054). In further research, the types of tests should be diversified, basic information about the language level of the group should be collected, and the experiment based on the control group should be carried out. It would bring the evidence that language skills and number of vocabulary knowledge could rise thanks to on the e-learning. However, it must be admitted that the current tool supporting the learning and teaching process is highly effective and should be used in everyday school or university practice.
Cechy publikacji
discipline:Pedagogika
discipline:Socjologia
discipline:Pedagogy
discipline:Sociology
Chapter in a book
Rozdział w książce
Inne
System-identifier
PBN-R:877311