Assessment of investment in the café service sector
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Economic and Regional Studies (9pkt w roku publikacji)
ISSN
2083-3725
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2018
Numer zeszytu
1
Strony od-do
90--108
Numer tomu
11
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
en
financial analysis
café services
market entry
prospective analysis
pl
analiza finansowa
usługi kawiarniane
wejście na rynek
analiza prospektywna
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Niekomercyjne-Na tych samych warunkach
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
pl
Treść
Subject and purpose of work: The subject of the work is the issue related to making investment decisions on the Polish market of café services in Warsaw. The work contains a theoretical and an empirical part. The aim of the work is to evaluate the effectiveness of different ways of running a café in the form of creating your own brand, a network café franchise or cooperation based on an agency agreement. Materials and methods: The work was based on the problem literature, materials made available by companies offering cooperation in the cafeteria industry and reports from a research company regarding the HoReCa market. A prospective ex-ante analysis has been given the form of a business plan for a newly created coffee shop. Results: The basics of creating a new enterprise were discussed and the undertaking was characterized taking into account the location, competition, employment plan, marketing and risk assessment. A SWOT analysis and financial forecasts were prepared, taking into account capital expenditures, demand forecast, revenues, costs and margins, as well as the analysis of other financial parameters. Conclusions: Available business models offer the investor a wide range of investment options. The choice of a business model depends both on the investor's expectations and its proneness to risk taking as well as on the location of the planned undertaking. Przedmiot i cele pracy: Przedmiotem pracy jest problematyka związana z podjęciem decyzji inwestycyjnych na polskim rynku usług kawiarnianych w Warszawie. Praca zawiera cześć teoretyczną i część empiryczną. Celem pracy jest ocena efektywności różnych sposobów prowadzenia kawiarni w postaci stworzenia własnej marki, franczyzy kawiarni sieciowej lub współpracy opartej na umowie agencyjnej. Materiały i metody: Praca została oparta na literaturze problemu, na materiałach udostępnionych przez firmy oferujące współpracę w branży usług kawiarnianych i raportach firmy badawczej dotyczących rynku HoReCa. Prospektywnej analizie ex-ante nadano postać biznes planu dla nowo tworzonej kawiarni. Wyniki: Omówiono podstawy tworzenia nowego przedsiębiorstwa i scharakteryzowano przedsięwzięcie z uwzględnieniem lokalizacji, konkurencji, planu zatrudnienia, marketingu i oceny ryzyka. Wykonano analizę SWOT i prognozy finansowe uwzględniające nakłady inwestycyjne, prognozę popytu, wysokość przychodów, kosztów i marż oraz analizę innych parametrów finansowych. Wnioski: Dostępne modele prowadzenia biznesu dają inwestorowi szeroki wachlarz opcji inwestycyjnych. Wybór modelu biznesowego zależy zarówno od oczekiwań inwestora i jego skłonności do ryzyka jak i od lokalizacji planowanego przedsięwzięcia.
Cechy publikacji
original-article
Inne
System-identifier
0000035578
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych