Projekty zdrowotne w województwie opolskim. Metody realizacji
PBN-AR
Instytucja
Wydział Ekonomii i Zarządzania (Politechnika Opolska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy (14pkt w roku publikacji)
ISSN
1644-9398
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
4
Strony od-do
125-131
Numer tomu
15
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Pozostali autorzy
+ 1
Autorzy przekładu
(liczba autorów przekładu: 0)
Słowa kluczowe
PL
rozwój świadomy demograficznie
projekty unijne
regionalne programy zdrowotne
EN
demographic awareness
EU projects
regional health programs
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
XIX Konferencja Naukowa z cyklu „Rozwój regionalny” pt. Motory przedsiębiorczości i innowacyjności w polityce rozwoju regionu”
Początek konferencji
2017-06-07
Koniec konferencji
2017-06-08
Lokalizacja konferencji
Opole
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja ostateczna autora
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Streszczenia
Język
PL
Treść
Polityka rozwoju jest w dużej mierze uzależniona od procesów demograficznych. Już na poziomie władz regionalnych decyzje o planowanych działaniach, w tym realizacja inwestycji i organizacja świadczenia usług publicznych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST), muszą być podejmowane z uwzględnieniem zmian ludnościowych. Przede wszystkim nowym wyzwaniom powinna sprostać polityka zdrowotna realizująca systemowe działania w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki zagrożeń i chorób, adresowane do jak najszerszej grupy odbiorców. Zastosowanie w polityce regionalnej zintegrowanego podejścia sprzyja realizacji wieloaspektowych, kompleksowych działań projektowych, również w obszarze zdrowia. W regionalnych programach operacyjnych w perspektywie 2014–2020, są one wdrażane w ramach Regionalnych Programów Zdrowotnych. Celem artykułu jest wykazanie, w jaki sposób są przygotowywane i realizowane projekty zdrowotne w oparciu o Regionalne Programy Zdrowotne w województwie opolskim. Celem praktycznym, jest sformułowanie rekomendacji w jaki sposób projekty powinny być przygotowywane i realizowane, a także zaproponowanie rozwiązań dotyczących przygotowywania i realizacji projektów tak aby pozwalały na efektywne wdrożenie Regionalnych Programów Zdrowotnych.
Język
EN
Treść
Regional policy is largely dependent on demographic processes. Decisions on planned actions (including the implementation of investments and the organization of public services by local government units), must be undertaken locally and take into account population changes. First and foremost, the new health challenges should be addressed by health policies which introduce systemic health promotion and disease prevention programmes addressed to the widest possible audience. Applying an integrated approach into the regional policy is conducive to the implementation of multi-faceted, comprehensively designed activities including the area of health. In the Regional Operational Programmes for 2014–2020, these activities are implemented under the Regional Health Programmes. The aim of the research is to demonstrate how health projects are set up and implemented under the Regional Health Programmes in the Opolskie Voivodship. On practical ground the research aims at formulating recommendations on how projects should be designed and implemented. The research also provides solutions for the set up and launch of projects in order to implement regional health programmes effectively.
Inne
System-identifier
29412