Koncepcja funkcjonowania wirtualnej elektrowni integrującej rozproszone źródła energii jako dostawcy usług systemowych
PBN-AR
Instytucja
Instytut Energetyki - Instytut Badawczy
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pol
Czasopismo
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej (10pkt w roku publikacji)
ISSN
2353-1290
EISSN
Wydawca
Politechnika Gdańska
DOI
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
Strony od-do
143-146
Numer tomu
53
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,15
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
polski
wirtualna elektrownia
generacja rozproszona
usługi systemowe
angielski
virtual power plant
distributed generation
ancillary services
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
APE'17
Nazwa konferencji
XVIII Konferencja Aktualne Problemy w Elektroenergetyce APE’2017
Początek konferencji
2017-06-07
Koniec konferencji
2017-06-09
Lokalizacja konferencji
Jastrzębia Góra
Kraj konferencji
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Streszczenia
Język
polski
Treść
Intensywny rozwój generacji rozproszonej, wykorzystującej źródła OZE oraz skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła, jest efektem realizacji europejskiej i krajowej polityki energetycznej. Wzrost znaczenia źródeł rozproszonych w zaspokajaniu zapotrzebowania na energię elektryczną, powoduje, że ich rola w zapewnieniu bezpieczeństwa i minimalizacji kosztów funkcjonowania KSE również będzie musiała się zwiększać. W artykule przedstawiono koncepcję współdziałania rozproszonych źródeł energii w ramach wirtualnej elektrowni, w celu możliwości świadczenia usług systemowych, adresowanych uczestnikom rynku energii (operatorzy OSP, OSD, podmioty oferujące bilansowanie handlowe oraz świadczące usługi zarządzania popytem). Koncepcja uwzględnia aspekty techniczne oraz organizacyjne wynikające z właściwości źródeł wytwórczych oraz z uwarunkowań rynków energii i usług systemowych.
Język
angielski
Treść
Intensive development of distributed generation, using renewable energy sources and combined production of electricity and heat, is a result of European and national energy policy. The growing importance of distributed sources in meeting the demand for electricity, makes their role in ensuring security and minimizing the costs of the NPS will also have to increase. The article presents the concept of interoperability o f distributed energy resources in the virtual power plant, in order to be able to provide system services, addressed the participants of the energy market (operators TSO, DSO, companies offering commercial balancing and demand side management service providers). The concept takes into account technical, economic and organizational arising from the generation sources properties and the conditions of energy and ancillary services markets
Cechy publikacji
oryginalny artykuł naukowy
Inne
System-identifier
PX-5acb2f17d5de830a15d3aba3