Badanie możliwości regulacji przepływu mocy czynnej w liniach wymiany międzynarodowej
PBN-AR
Instytucja
Instytut Energetyki - Instytut Badawczy
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej (10pkt w roku publikacji)
ISSN
2353-1290
EISSN
Wydawca
Politechnika Gdańska
DOI
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
Strony od-do
87-90
Numer tomu
53
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,15
Autorzy
Słowa kluczowe
polski
przesuwnik fazowy
regulacja przepływu mocy czynnej
angielski
Phase Shifting Transformer
active power flow control
cross-border transmission lines
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
APE'17
Nazwa konferencji
XVIII Konferencja Aktualne Problemy w Elektroenergetyce APE’2017
Początek konferencji
2017-06-07
Koniec konferencji
2017-06-09
Lokalizacja konferencji
Jastrzębia Góra
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Streszczenia
Język
polski
Treść
W referacie przedstawiono charakterystykę SE Mikułowa, skrócony opis funkcjonalny zastosowanej automatyki oraz wyniki badań działania układu automatycznej regulacji czterech przesuwników fazowych zainstalowanych w liniach wymiany międzynarodowej Mikułowa – Hagenwerder. Badania wykonano w ramach prac uruchomieniowych przesuwników fazowych prowadzonych w SE Mikułowa w 2016 roku. Wyniki te pozwalają zweryfikować rzeczywisty zakres regulacji przepływu mocy czynnej pomiędzy systemem elektroenergetycznym Polski i Niemiec oraz wpływ regulacji na rozpływ mocy czynnej w KSE. Jest to pierwsza tego typu instalacja na połączeniu transgranicznym w Polsce. Zmiana przepływu mocy czynnej z wykorzystaniem przesuwników fazowych nie była dotychczas stosowana w KSE.
Język
angielski
Treść
The paper presents the characteristics of SE Mikułowa, a brief functional description of applied automation and research results of operation of automation for the four phase shifters installed in the cross-border transmission lines Mikułowa Hagenwerder. Research carried out in the framework of the phase shifters transformers startup conducted in SE Mikułowa in 2016. These results verify the actual range of controlling the active power flow between Polish and German power system and verify control influence on active power flow in Polish national power system. This is the first installation of such type on a cross-border connection in Poland. Changing the active power flow using the phase shifter transformers has not been used in the Polish national power system.
Cechy publikacji
oryginalny artykuł naukowy
Inne
System-identifier
PX-5acc6afed5de05b4de281099