Prognoza działania systemu melioracyjnego na terenach pogórniczych byłej kopalni siarki Piaseczno zagrożonych podtopieniem
PBN-AR
Instytucja
Główny Instytut Górnictwa
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Górnictwo Odkrywkowe (7pkt w roku publikacji)
ISSN
0043-2075
EISSN
Wydawca
"Poltegor - Instytut" Instytut Górnictwa Odkrywkowego
DOI
Rok publikacji
2018
Numer zeszytu
2
Strony od-do
34-42
Numer tomu
LIX
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
pl
likwidacja kopalń odkrywkowych
prognozy hydrogeologiczne
en
open pits liquidation
hydrogeological forecasts
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
2018-04-30
Streszczenia
Język
pl
Treść
Odkrywka „Piaseczno” po byłej kopalni siarki od prawie 40. lat pozostaje w stanie niezlikwidowanym. Utworzony zbiornik, w wyniku samonapełnienia wodami podziemnymi, spiętrzony jest obecnie do rzędnej 138,0 m n.p.m., której utrzymanie zapewnione jest poprzez odprowadzanie wód nadmiarowych do Wisły. Dalsze piętrzenie wody w odkrywce może prowadzić do podtopiania terenów w rejonie zbiornika, a tym samym spowodować ogromne szkody w stanie zagospodarowania i użytkowania tych terenów. Wykonane, na modelu numerycznym, wielowariantowe prognozy hydrogeologiczne umożliwiły, w zależności od wysokości położenia lustra wody w zbiorniku, wybór optymalnego sposobu w zakresie regulacji stosunków wodno-gruntowych na terenach znajdujących się w zasięgu depresyjnego oddziaływania likwidowanego wyrobiska „Piaseczno”. Osiągnięcie docelowej wysokości napełnienia zbiornika musi być jednak poprzedzone wykonaniem podstawowego systemu melioracyjnego uzupełnionego na wybranych fragmentach terenu melioracją szczegółową.
Język
en
Treść
The „Piaseczno” open pit of the former sulphur mine has been in an unliquidated state for nearly 40 years. The created reservoir, as a result of self-flooding with groundwater, is currently dammed up to an ordinate of 138.0 m above sea level, the maintenance of which is ensured by drainage of redundant water to the Vistula. Further damming up of the water in the open pit can lead to flooding of the areas in the surrounding of the reservoir, and thus cause great damage in the state of development and usage of these areas. The hydrogeological forecasts performed on a numerical model enabled, depending on the water table level in the reservoir, the selection of the optimal method for regulating water-ground relations in the areas within the depression range of the „Piaseczno” mine. The achievement of the target water level in reservoir must be preceded by the implementation of the basic drainage system supplemented with specific melioration on selected areas.
Inne
System-identifier
PX-5b892bd7d5de987508367220