Analiza wpływu materiału bielizny na właściwości ochronne zestawu odzieży chroniącej przed czynnikami gorącymi
PBN-AR
Instytucja
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra (8pkt w roku publikacji)
ISSN
1731-8645
EISSN
2449-9986
Wydawca
Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych Sigma-NOT Sp. z o.o.
DOI
Rok publikacji
2018
Numer zeszytu
3
Strony od-do
27-33
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
Słowa kluczowe
polski
odzież ochronna
odzież spodnia
bielizna
czynniki gorące
poparzenia skóry
angielski
protective clothing
inner clothing
underwear
heat factors
skin burns
Streszczenia
Język
polski
Treść
Zasady doboru odzieży ochronnej do zagrożeń występujących na stanowiskach pracy są ściśle określone w normach przedmiotowych i wynikają one z poziomu zagrożeń, do których można dobrać odzież. Zasady te nie dotyczą natomiast odzieży spodniej i bielizny noszonej pod odzieżą ochronną. Prowadzone badania potwierdzają, że na zapewnienie właściwej ochrony pracownika wpływ wywiera, oprócz wierzchniej odzieży ochronnej, również odpowiednio dobrana, noszona pod nią bielizna. Wiadomo również, że bielizna ma zasadniczy wpływ na komfort cieplny użytkownika odzieży, a zatem duże znaczenie dla prawidłowej ochrony pracownika oraz zapewnienia mu warunków bliskich stanu komfortu cieplnego, ma właściwe dobranie nie tylko wierzchniej odzieży ochronnej, ale całego zestawu: odzież ochronna wierzchnia – bielizna. Analiza stanu wiedzy z obszaru wpływu materiałów bielizny na właściwości ochronne zestawów bielizny i odzieży ochronnej oraz wyniki przeprowadzanych badań wykazały, że nie wszystkie dzianiny mogą znaleźć zastosowanie w bieliźnie przeznaczonej do stosowania podczas narażenia na działanie czynników gorących. Dotyczy to przede wszystkim właściwości związanych z zapaleniem oraz topieniem włókien, jak również pochłanianiem cieczy. W warunkach ekstremalnego narażenia na działanie czynników gorących nie powinna być stosowana bielizna z włókien syntetycznych: poliestrowych, polipropylenowych i/lub poliamidowych, ze względu na ich niskie temperatury topnienia. Wilgoć, która gromadzi się w materiałach bielizny, ze względu na procesy termo-fizjologiczne i wydzielanie znacznych ilości potu podczas pracy w narażeniu na działanie czynników gorących, powoduje obniżenie właściwości ochronnych zestawów odzieżowych, tj. odporności na przenikanie promieniowania cieplnego i ciepła kontaktowego. Ten aspekt również powinien być wzięty pod uwagę w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracy w odzieży ochronnej, przy narażeniu na działanie czynników gorących, szczególnie w warunkach ekstremalnych.
Język
angielski
Treść
The principles of the selection of protective clothing for the occupational hazards are closely defined in the relevant standards and they result from the level of hazards to which garments can be selected. These principles do not apply to the inner clothing and underwear worn under the protective clothing. The conducted research confirms, that an appropriate protection of worker is provided not only by the outer protective clothing, but also by the underwear. It is also known that the underwear has a major impact on the wearer’s thermal comfort. Therefore, the appropriate selection of the whole set: outer protective clothing and underwear has an important influence for proper protection of worker and providing him the state close to thermal comfort. An analysis of the knowledge from the impact of underwear materials on protective properties of sets of underwear and protective clothing and the results of the conducted research showed that not all knitted fabrics should be used in underwear intended for use in exposure to heat and flame. This applies, above all, the properties associated with ignition and melting the fibers, as well as the absorption of liquids by the materials. Under extreme heat exposure conditions, underwear made of synthetic fibers: polyester, polypropylene and/or polyamide should not to be used due to their low melting point. The moisture, that accumulates in the underwear materials, due to the thermo-physiological processes and the generation of considerable amounts of sweat during work in exposure to heat factors, decreases the protective properties of the garment sets, ie. resistance to thermal radiation and contact heat. This aspect should also be taken into account in order to ensure the safety of work in protective clothing at the exposition to heat and flame, especially in extreme conditions.
Inne
System-identifier
PX-5b62ecf9d5ded1b9535eb261
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych