Analiza stanu odżywienia pacjentów poddawanych dializie otrzewnowej
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
Pomeranian Journal of Life Sciences
ISSN
2450-4637
EISSN
Wydawca
POMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W SZCZECINIE, UL. RYBACKA 1, SZCZECIN, POLAND
DOI
URL
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
2
Strony od-do
220-227
Numer tomu
61
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
angielski
chronic kidney disease
malnutrition
body mass index
prealbumin
C -reactive protein
polski
przewlekła choroba nerek
niedożywienie
wskaźnik masy ciała
prealbumina
białko C -reaktywne
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
angielski
Treść
The main causes of death in patients undergoing dialysis are cardiovascular diseases. Their presence is related to the nutritional status of patients treated with peritoneal dialysis, and has a predicted value in this kind of patient. Long–term therapy entails unfavourable changes, from which a clinically significant complication is protein-energy malnutrition and intensification of inflammatory processes.The aim of the study was to assess the nutritional status of patients with chronic kidney disease treated with peritoneal dialysis based on anthropometric, biochemical parameters analysis, a survey, as well as the determination of changes in measured parameters occurring over time. The study involved 40 people undergoing peritoneal dialysis (PD) and 30 healthy people. For dialyzed patients testing material was collected twice, every 6 months. Proteins, albumins, prealbumins, C-reactive protein and glucose levels were measured. Anthropometric measurements included body height, body weight, triceps skinfold and subscapular skinfold thickness. Body mass index (BMI) value and exponent of tissue protein source were calculated. The examined patients completed the questionnaire, which included, among other factors, the daily intake of nutrients, and lifestyle information.During the 6 month observation of the PD group a statistically significant increase in the energy value of intake food and amount of calories intake from carbohydrates was found. Analysis of nutritional status dependent on the BMI showed that overweight and obese patients are characterized by higher concentrations of the C-reactive protein and glucose, as well as Lower concentrations of prealbumin compared to patients with normal body weight. At the same time, the energy value of food and the amount of protein in the group with BMI >25 were smaller than in the other groups. During the 6 month observation a decrease in the concentration of prealbumin and an increase in C–reactive protein in BMI >25 group were observed.The nutritional status of all patients undergoing peritoneal dialysis was abnormal, which was not reflected by BMI. In overweight and obese patients increased changes over time were observed. This suggests the occurrence of protein-energy malnutrition.
Język
polski
Treść
Główną przyczyną śmierci osób dializowanych są choroby sercowo-naczyniowe. Ich występowanie jest powiązane ze stanem odżywienia pacjentów, który ma wartość predykcyjną u pacjentów poddawanych dializie otrzewnowej. Długotrwała terapia pociąga za sobą niekorzystne zmiany, z których istotnym klinicznie powikłaniem jest niedożywienie białkowo–kaloryczne oraz nasilenie procesów zapalnych.Celem pracy była ocena stanu odżywienia pacjentów z przewlekłą chorobą nerek leczonych dializą otrzewnową dokonaną na podstawie analizy parametrów antropometrycznych, biochemicznych i ankiet oraz określenie zmian zachodzących w nich z upływem czasu.Badaniu poddano 40 osób poddawanych dializie otrzewnowej (DO) oraz 30 osób zdrowych. U osób chorych materiał do badań pobierany był 2-krotnie, w odstępie 6-miesięcznym. Oznaczono stężenia: białka, albuminy, prealbuminy, białka C-reaktywnego i glukozy. Badania antropometryczne objęły pomiar wzrostu, wagi, grubość fałdu nad mięśniem trójgłowym ramienia i pod łopatką. Obliczono wartość wskaźnika masy ciała (BMI) i wykładnika białkowych zasobów tkankowych. Osoby badane wypełniały ankiety uwzględniające m.in. dobową podaż składników odżywczych oraz styl życia.W trakcie półrocznej obserwacji stwierdzono w grupie DO istotny statystycznie wzrost: wartości kalorycznej przyjmowanych pokarmów oraz ilości energii pobieranej z węglowodanów. Analiza stanu odżywienia w zależności od BMI wykazała, że chorzy z nadwagą i otyłością charakteryzują się wyższymi stężeniami białka C-reaktywnego i glukozy oraz mniejszymi prealbuminy w stosunku do chorych z prawidłową masą ciała. Równocześnie zaobserwowano mniejszą niż w pozostałych grupach wartość kaloryczną pokarmów oraz ilość spożywanego białka w grupie z BMI > 25. Podczas półrocznej obserwacji stwierdzono obniżanie się stężenia prealbuminy i wzrost stężenia białka C -reaktywnego w grupie BMI > 25.Stan odżywienia wszystkich chorych poddawanych dializie otrzewnowej był nieprawidłowy, czego nie odzwierciedlał BMI. U osób z nadwagą i otyłych stwierdzono narastające w czasie zmiany sugerujące wystąpienie niedożywienia białkowo-kalorycznego.
Inne
System-identifier
PANEL-1008864