Charakterystyka przebiegu działania w priorytecie czwartym PROW 2014-2020
PBN-AR
Instytucja
Wydział Ekonomiczny (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
Zeszyty Naukowe (Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży) (3pkt w roku publikacji)
ISSN
2300-3170
EISSN
Wydawca
Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży
DOI
URL
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
67
Strony od-do
65-82
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
Słowa kluczowe
angielski
priority
activity
program
support
polski
priorytet
działanie
program
wsparcie
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
angielski
Treść
The study presents 6 activities, which, according to the European regulations were included into the fourth priority of the RDP 2014-2020. The aim of the activity is renovation, protection and enhancement of ecosystems related to agriculture. The most support instruments in the framework of the whole program were allocated in the LFA payments (2.2 billion euros - 50.5%) and agrienvironment-climate activities (1.2 billion euros - 27.6%). General activities under Priority 4 are responsible for spending 31.8% (4.2 billion) of indicative budget program for rural development, estimated on level of 13.5 billion euros, including 8.6 billion euros of EAFRD means.
Język
polski
Treść
Badaniami objęto 6 działań, które zgodnie regulacjami europejskimi zaliczonodo priorytetu czwartego PROW 2014-2020. Celem tego działania jest odtwarzanie, ochronai wzbogacanie ekosystemów powiązanych z rolnictwem. Najwięcej instrumentów wsparciaw ramach całego programu przyznano na działanie płatności z tytułu ONW (2,2 mld euro-50,5%)oraz działania rolno-środowiskowo-klimatyczne (1,2 mld euro - 27,6%). Ogólnie działaniaw ramach priorytetu 4 odpowiadają za wydatkowanie 31,8% (4,2 mld euro) indykatywnegobudżetu programu rozwoju obszarów wiejskich, określonego na poziomie 13,5 mld euro, w tym8,6 mld euro środków EFRROW.
Inne
System-identifier
PANEL-1007420