Działalność innowacyjna polskich przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w latach 2009–2015 i jej uwarunkowania
PBN-AR
Instytucja
Wydział Ekonomiczny (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych (7pkt w roku publikacji)
ISSN
2300-0902
EISSN
Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
DOI
URL
Rok publikacji
2018
Numer zeszytu
2
Strony od-do
65-81
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
angielski
the food industry
innovative activity
determinants
expenditure
results
polski
przemysł spożywczy
działalność innowacyjna
uwarunkowania
nakłady
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
angielski
Treść
The food industry in Poland belongs to the low-tech sector. The structure ofexpenditure on the innovative activity and its results are characteristic for the developingcountries. It is the effect of the certain factors that determined the innovative activities offood industry enterprises. The purpose of the paper is to explain what were determinantsof innovative activity of food industry enterprises in Poland between 2009–2015. The articlealso show their impact. The paper presents the results of research on the innovativeactivity of the enterprises included in this sector, which was carried out by analysing theexpenditure and outcomes of the enterprises’ innovative activity, with the use of the OsloManual methodology. The research examines the changes of the size and structure oftheir expenditure on the innovative activity as well as the funding sources for this activityin the period under research. The further part of the paper focused on studying the resultsof the innovative activity of the enterprises in the food industry with the help of the shareof innovative enterprises. In addition, the results, arising from this activity was establishedon the grounds of the share in the revenues of sales related to new or significantlyimproved products and the share of enterprises that introduced organizational or marketinginnovations. The paper also discusses the determinants of the innovative activity ofthe food industry enterprises in Poland in the period under research. This facilitated theattempt at explaining the reasons of low innovativeness of this industry enterprises. Theresearch has once again proved that the food industry enterprises would bear expenditureprimarily on the purchase of technologically advanced machinery and equipment, software,marketing and training within the innovation investments. The analysis of the innovativeactivity results of this sector entities shows clearly that between 2009 and 2015,it had no influence on an increase in the share of revenues from sales of new or significantlyupgraded products in the total revenues of this sector enterprises. For the purposesof the article, the following research methods were used: literature study, comparativeanalysis as well as descriptive statistics methods. The public statistics data were also usedto analyse the innovative activity of business enterprises.
Język
polski
Treść
Przemysł spożywczy w Polsce należy do sektorów niskiej techniki. Strukturanakładów na działalność innowacyjną tej gałęzi przemysłu i jej rezultaty są charakterystycznedla krajów rozwijających się. Wynika to z oddziaływania pewnych czynników,które wpływają na działania innowacyjne przedsiębiorstw sektora spożywczego. Celemartykułu jest ukazanie, jakie czynniki determinowały działalność innowacyjną przedsiębiorstwprzemysłu spożywczego w Polsce w latach 2009–2015, a także przeanalizowanieich wpływu. W opracowaniu zaprezentowano wyniki badań aktywności innowacyjnejpodmiotów tego sektora, które przeprowadzono za pomocą analizy nakładów i wynikówdziałalności innowacyjnej przedsiębiorstw. W tym celu wykorzystano metodologię zawartąw Podręczniku Oslo. W ramach badań przeanalizowano zmiany wielkości i strukturynakładów na działalność innowacyjną, a także źródła finansowania tej działalnościw badanym okresie. W dalszej części opracowania skupiono się na zbadaniu wynikówdziałalności innowacyjnej przedsiębiorstw sektora spożywczego za pomocą wskaźnikaudziału przedsiębiorstw aktywnych innowacyjnie. Poza tym efekty tej działalności określonona podstawie udziału przychodów ze sprzedaży produktów nowych lub istotnieulepszonych oraz udziału przedsiębiorstw, które wdrożyły innowacje organizacyjne lubmarketingowe. W artykule omówiono również uwarunkowania działalności innowacyjnejprzedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce w badanym okresie. Umożliwiło towyjaśnienie przyczyn niskiej innowacyjności przedsiębiorstw tego sektora. Badania poraz kolejny ujawniły, że przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego w ramach nakładów nadziałalność innowacyjną ponosiły przede wszystkim wydatki na zakup zaawansowanychtechnicznie maszyn i urządzeń, zakup oprogramowania, marketing i szkolenia. Z analizrezultatów działalności innowacyjnej podmiotów tego sektora wynika, że w latach2009–2015 nie miały one wpływu na zwiększenie udziału przychodów ze sprzedaży produktów nowych lub istotnie zmodernizowanych w przychodach ogółem przedsiębiorstwsektora. Na potrzeby niniejszego opracowania wykorzystano studium literatury, analizęporównawczą oraz elementy statystyki opisowej. Do analizy działalności innowacyjnejpodmiotów gospodarczych wykorzystano dane statystyki publicznej.
Inne
System-identifier
PANEL-1014600