Aktywna podtrzymka tokarska
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
Modelowanie Inżynierskie (8pkt w roku publikacji)
ISSN
1896-771X
EISSN
Wydawca
Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej oddział Gliwice
DOI
Rok publikacji
2018
Numer zeszytu
36
Strony od-do
75-82
Numer tomu
67
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
angielski
vibrations
turning
lathe steady rest
vibration eliminator
polski
drgania
toczenie
podtrzymka
eleminator drgań
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Nagrody
Praca wybitna
Powód
Tematyka nigdy wcześniej niepodejmowana.
Streszczenia
Język
angielski
Treść
The current lathe steady rests are passive, i.e. they are not able to adapt to changing conditions by providing energy to do the system. This article presents a technical project and prototype of active lathe steady rest system. The project was based on an existing lathe steady rest turning implemented in AVIATurn 63m turning ma-chine. The modification consisted of integrating an additional executive module. The requirements for the measuring subsystem and executive module were presented. The requirements imposed on the executive module determined its type and type of power supply in the form of a hydraulic actuator. Measuring system re-quirements determined the number and type of sensors necessary for the intended operation of the active support. Pressure sensors were placed in the working chambers of the hydraulic cylinder located in executive module. Furthermore displacement sensors were used in moving part of the executive module. Prototype research uses redundant force measurement systems for workpiece and its displacement to verify their correctness. The results of research prototype of active steady rest were presented
Język
polski
Treść
Obecnie stosowane podtrzymki tokarskie są konstrukcjami pasywnymi, tzn. nie są w stanie adaptować się do zmiennych warunków obróbki przez dostarczenie energii do układu. W artykule przedstawiono projekt konstrukcyjny układu aktywnej podtrzymki tokarskiej oraz jej prototyp. Projekt bazował na istniejącej podtrzymce centrum tokarskiego AVIATurn 63M. Modyfikacja podtrzymki polegała na wkomponowaniu w jej konstrukcję dodatkowego modułu wykonawczego. Przedstawiono wymagania stawiane podukładowi pomiarowemu oraz wykonawczemu nowo projektowanej konstrukcji. Wymagania stawiane układowi wykonawczemu zdetermino-wały rodzaj oraz energię zasilania napędu urządzenia w postaci aktuatora hydraulicznego. Wymagania sta-wiane układowi pomiarowemu uwarunkowywały liczbę i rodzaj sensorów niezbędnych do zamierzonego działania podtrzymki aktywnej. W konstrukcji modułu układu zastosowano czujniki ciśnienia w komorach roboczych siłownika hydraulicznego oraz czujniki przemieszczenia ruchomego korpusu modułu wykonawczego. W badaniach prototypu zastosowano redundancyjne układy pomiarowe siły działającej na przedmiot obrabiany i jego przemieszczenia w celu weryfikacji poprawności ich działania. Zaprezentowano wyniki badań prototypu aktywnej podtrzymki
Inne
System-identifier
PANEL-1016345