Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w świetle wybranych przepisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i orzecznictwa sądów administracyjnych
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum (9pkt w roku publikacji)
ISSN
1644-0749
EISSN
Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
DOI
Rok publikacji
2018
Numer zeszytu
1
Strony od-do
7-18
Numer tomu
17
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
polski
przydomowe oczyszczalnie ścieków
miejscowy plan zagospodarowanie przestrzennego
orzecznictwo
pozwolenie na budowę
angielski
domestic wastewater treatment plant
local spatial development plan
jurisdiction
building permit
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
polski
Treść
W pracy przedstawiono prawne aspekty budowy przydomowych oczyszczalni ścieków przede wszystkim w świetle przepisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, jak również w kontekście procesu budowlanego. Autorzy szczególną uwagę poświęcają orzeczeniom sądów administracyjnych wydanych na skutek toczących się postępowań administracyjnych o wydanie pozwolenia na budowę, jak i postępowań administracyjnych toczących się po złożeniu przez organ administracyjny sprzeciwu od zgłoszenia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków. Sądy administracyjne w ramach sprawowanej kontroli w tym zakresie oceniały również postanowienia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w kontekście dopuszczalności budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Ewentualne ograniczenia budowy przydomowych oczyszczalni ścieków stanowią wyjątek od zasady nienaruszalności prawa własności właściciela nieruchomości i z tego powodu winny być w sposób szczególny uzasadnione. W takim przypadku względy ekonomiczne są w sposób oczywisty niewystarczające i tym samym każdy zakaz w tym zakresie winien być zgodny z konstytucyjna zasadą proporcjonalności.
Język
angielski
Treść
The paper presents the legal aspects of the construction of hausehold sewage disposal works, mostly based on the provisions of territorial land use planning, also considering the construction process. The authors lay emphasis on administrative courts’ rulings, issued as a result of ongoing administrative proceedings regarding construction permits’ issuance, as well as administrative proceedings pending after the administration’s objection to the notification of the household sewage disposal works’ construction. Administrative courts – within the scope of the conducted audit – evaluated the provisions of the territorial land use planning in the context of the admissibility of the household sewage disposal works’ construciton. Any restrictions on the household sewage disposal works’ construction are an exception to the principle of inviolability of the ownership right and should therefore be specifically justified. In this case, economic reasons are clearly insufficient and thus any prohibition considering this matter should be consistent with the constitutional principle of proportionality.
Inne
System-identifier
PX-5ac5c3dcd5de32683f7a9478