Analiza pokroju i wybranych cech funkcjonalnych krów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czarno-białej należących do różnych rodzin
PBN-AR
Instytucja
Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Książka
Tytuł książki
Rolnictwo XXI wieku - problemy i wyzwania 2018
Data publikacji
2018
ISBN
978-83-945311-9-5
Wydawca
Idea Knowledge Future
Publikacja
Główny język publikacji
polski
Tytuł rozdziału
Analiza pokroju i wybranych cech funkcjonalnych krów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czarno-białej należących do różnych rodzin
Rok publikacji
2018
Strony (od-do)
456-468
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,65
Hasło encyklopedyczne
Słowa kluczowe
polski
rasa holsztyńsko-fryzyjska
rodzina
pokrój
cechy funkcjonalne
brakowanie
angielski
Holstein-Friesian cows
family
habit
functional features
culling
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
III Konferencja Naukowa "Rolnictwo XXI wieku – problemy i wyzwania"
Początek konferencji
2018-03-20
Koniec konferencji
2018-03-21
Lokalizacja konferencji
Krzyżowa
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Open access
Tryb otwartego dostępu
Inne
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
polski
Treść
Celem pracy była analiza cech pokrojowych 288 krów rasy holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czarno-białej z uwzględnieniem przynależności do grupy krewnych (30 rodzin), średniej wydajności laktacyjnej (I - <7000 kg, II – 7500-8500 kg, III - >8500 kg), procentowego udziału genów rasy hf (I - ≤50%, II – 51-74%, III - ≥75%) oraz roku urodzenia (I – krowy urodzone w latach 2001-2003, II – krowy urodzone w latach 2004-2007, III – krowy urodzone w latach 2008-2010). Zbadano również długość życia i użytkowania oraz przyczyny brakowania 157 krów z uwzględnieniem przynależności do grupy krewnych (25 rodzin) oraz procentowego udziału genów rasy hf. Materiał do badań stanowiła dokumentacja hodowlana obejmująca karty krów i jałówek, ogólnie przyjętych i stosowanych w ośrodkach hodowlanych. Wykazano istotne statystycznie (p≤0,05) różnice między poszczególnymi rodzinami w ocenie ogólnej oraz ocenie cech pokrojowych - typu oraz nóg i racic. Najwyższą punktową ocenę tych parametrów otrzymały krowy najmłodsze, urodzone w latach 2008-2010. Nie wykazano związku między średnią wydajnością laktacyjną oraz procentowym udziałem genów rasy holsztyńsko-fryzyjskiej a pokrojem zwierząt. Nie stwierdzono związku między przynależnością do grupy krewnych a długością życia i użytkowania krów, jednakże wykazano wpływ (p≤0,05) udziału genów rasy hf na te parametry. Najczęstszą przyczyną brakowania krów ze stada była ich jałowość.
Język
angielski
Treść
The aim of the present study was to analyze the habit features of 288 Holstein-Friesian black-and-white cows with regard to belonging to a group of relatives (30 families), average lactation efficiency (I - <7000 kg, II - 7500-8500 kg, III -> 8500 kg) , the percentage of HF genes (I - ≤50%, II - 51-74%, III - ≥75%) and the year of cow birth (I 2001-2003, II - 2004-2007, III - 2008-2010). The length of life and use duration as well as reasons for culling 157 cows were also considered, taking into account belonging to a group of relatives (25 families) and the percentage of HF genes. Data for the study were obtained from breeding documentation. There were statistically significant (p≤0.05) differences between individual families and the general assessment as well as the evaluation of the body features including type, legs and hoof. The youngest cows born in 2008-2010 received the highest point score for these parameters. There was no relationship between the average lactation yield and the percentage of Holstein-Friesian genes and animal habit. There was no relationship between belonging to a group of relatives and the length of life and use of cows, however, the influence (p≤0.05) of the percentage of HF genes on these parameters was demonstrated. The most common reason for culling cows from the herd was their sterility.
Inne
System-identifier
PX-5b8687fcd5decae04ca1751a