Wpływ ryzyka zmiany cen uprawnień zbywalnych do emisji $CO_{2}$ na krajowy sektor energetyczny
PBN-AR
Instytucja
Wydział Zarządzania (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Zarządzanie i Finanse (10pkt w roku publikacji)
ISSN
2084-5189
EISSN
Wydawca
Uniwersytet Gdański (Sopot). Wydział Zarządzania
DOI
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
2 cz. 2
Strony od-do
263--274
Numer tomu
15
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.85
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
EN
mathematical modelling
domestic energy sector
emission trading scheme
CO2 allowance prices
PL
modelowanie matematyczne
krajowy sektor energetyczny
handel uprawnieniami zbywalnymi
ceny uprawnień zbywalnych do emisji CO2
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
EN
Treść
The aim of the article was to determine the impact of the EU ETS on the domestic energy sector. Since the assumptions and objectives of the system are still changing, its effects are also uncertain. This particularly applies to the CO2 allowance prices which, as a result of the planned reduction of their total supply, will probably significantly increase. Since the CO2 allowance prices affect the risk and competitiveness of energy technologies, the article attempts to analyse the impact of price volatility on the competitiveness of energy technologies and the cost of energy production. The number of studies examining the impact of volatility of this instrument on the domestic energy sector is relatively small, thus this study tries to fill this gap. The mathematical model used here is a linear optimization model with the objective function of maximizing the discounted sum of producers and consumers surpluses. The relatively high CO2 allowance price at 15 Euro/ Mg CO2 was set up, and next the prices in the range of 1/2 to 2 times of the base price were changed. Simulation results show that conventional technologies using coal and lignite after 2025 may lose their position due to higher allowance prices. At that time, an economic advantage over them have gas and nuclear power technologies. Wind power and biomass are insensitive to the level of allowance prices - a higher price does not increase their competitiveness. The high allowance prices (from 25 Euro/Mg CO2) also increase the competitiveness of nuclear power. Production losses from traditional coal-fired technologies could be replaced by this energy source.
Język
PL
Treść
Celem artykułu było określenie wpływu UE ETS na krajowy sektor energetyczny. Ponieważ założenia i cele systemu są zmienne, jego skutki również nie są pewne. Szczególnie dotyczy to wysokości cen uprawnień zbywalnych do emisji CO2, które wskutek planowanego ograniczenia ich całkowitej puli najprawdopodobniej znacznie wzrosną. Ponieważ wysokość ceny uprawnień do emisji CO2 stanowi istotny czynnik ryzyka i konkurencyjności technologii energetycznych, w artykule podjęto próbę analizy wpływu zmienności cen uprawnień zbywalnych na konkurencyjność poszczególnych technologii energetycznych oraz wysokość kosztów produkcji energii. Jest to o tyle ważne, że ilość opracowań analizujących wpływ zmienności tego instrumentu na krajowy sektor energetyczny jest stosunkowo niewielka. Zastosowany w obliczeniach model matematyczny jest liniowym modelem optymalizacyjnym z funkcją celu maksymalizującą zdyskontowaną sumę nadwyżek producentów i konsumentów energii elektrycznej i ciepła. Przyjęto stosunkowo wysoką cenę uprawnień zbywalnych do emisji CO2 na poziomie 15 euro/ Mg CO2, a następnie zmieniano ich wysokość w zakresie 1/2 do 2-krotności ceny bazowej. Wyniki symulacji wskazują, że tradycyjne technologie wykorzystujące węgiel kamienny i brunatny po 2025 r. mogą utracić swoją pozycję na skutek wyższych cen uprawnień. Wówczas to technologie gazowe i przede wszystkim energetyka jądrowa wykazują ekonomiczną przewagę nad nimi. Energetyka wiatrowa i biomasa są niewrażliwe na poziom cen uprawnień zbywalnych - czyli wyższa cena nie powoduje zwiększenia ich konkurencyjności. Wysokie ceny uprawnień (od 25 euro/Mg CO2) powodują także wzrost konkurencyjności energetyki jądrowej. Ubytki produkcji z tradycyjnych technologii węglowych zastąpione mogłyby być wówczas tym źródłem.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:113311