An assessment of influence of selected characteristics of feed on the results of ball mill grinding process course for Polish copper ores
PBN-AR
Instytucja
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
EN
Czasopismo
Archives of Mining Sciences (20pkt w roku publikacji)
ISSN
0860-7001
EISSN
1689-0469
Wydawca
Wydawnictwo Instytutu Mechaniki Górotworu PAN
DOI
Rok publikacji
2018
Numer zeszytu
1
Strony od-do
125--137
Numer tomu
63
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.9
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
EN
comminution
copper ore
ball mill operation
PL
rudy miedzi
rozdrabnianie
mielenie w młynach kulowych
Streszczenia
Język
EN
Treść
The article concerns issues related to the copper ore ball mill grinding process, operating at different technological parameters. The aim of the study was to investigate the influence of various operating parameters and feed characteristics on selected technological effects (comminution degree, yields of the finest particle size classes, ready for downstream flotation operations). The research program included grinding tests of two lithological types of Polish copper ore (dolomite and sandstone) and their mixtures in the proportions: 70% dolomite +30% sandstone and 30% dolomite +70% sandstone. Material was treated under wet and dry grinding in Bond’s ball mill. Three different grinding time were applied together with three levels of mill’s rotational speed. The feed material with three different particle size compositions was used in the rests. The results show that increases in yields of fine particle size fractions for each sample are dependent on the particle size composition of feed, grinding time and rotational speed of mill. Together with increasing of grinding time, fine particle size fraction contents increase too, especially for the coarse feed without fine particles. In general, higher comminution degrees were obtained for ore mixtures, the most favorable results for a mixture of 30% sandstone +70% dolomite, where S50 equaled 358 and S90 = 178. Correlation analysis showed that in fact all technological parameters under investigation were significantly related to the obtained comminution effectiveness.
Język
PL
Treść
Artykuł dotyczy zagadnień związanych z badaniem procesu mielenia rud miedzi w młynach kulowych, pracujących przy różnych parametrach technologicznych. Celem pracy było zbadanie wpływu poszczególnych parametrów pracy młyna oraz charakterystyk nadawy na uzyskiwane wybrane efekty technologiczne (stopień rozdrobnienia, wychody klas najdrobniejszych zdolnych do flotacji). Program badawczy obejmował przemiały dwóch typów litologicznych nadawy (dolomit i piaskowiec) oraz ich mieszanek w proporcjach 70% dolomitu +30% piaskowca oraz 30% dolomitu +70% piaskowca, mielonych na sucho i mokro w laboratoryjnym młynku kulowym Bonda. Przemiały były prowadzone dla trzech różnych czasów mielenia oraz trzech prędkości obrotowych młyna, dla nadawy o trzech różnych zakresach uziarnienia. Wyniki badań wskazują, że przyrosty wychodów drobnych klas ziarnowych poszczególnych próbek są uzależnione od składu ziarnowego nadawy, czasu mielenia i prędkości obrotowej młyna. Wraz ze wzrostem czasu mielenia wzrastają udziały klas ziarnowych zwłaszcza w nadawie (gruboziarnistej) pozbawionej drobnych ziaren. Generalnie wyższe wartości stopni rozdrobnienia uzyskano dla mieszanek rudy 30% piaskowca +70% dolomitu (S50 = 358 i S90 = 178). Wykonana analiza korelacji wskazuje na wysoki wpływ wszystkich analizowanych parametrów technologicznych procesu na uzyskiwaną efektywność rozdrobnienia rudy.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:113729
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych