Problemy prowadzenia analiz sieciowych w przestrzeni trójwymiarowej z wykorzystaniem oprogramowania Network Analyst (ArcGIS) i pgRouting (PostGIS)
PBN-AR
Instytucja
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Roczniki Geomatyki (10pkt w roku publikacji)
ISSN
1731-5522
EISSN
2449-8963
Wydawca
Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej (Polish Association for Spatial Information)
DOI
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
3
Strony od-do
271--282
Numer tomu
15
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.8
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
EN
3D modelling
visualization
routing
spatial database
building interiors
3D navigation
PL
modelowanie 3D
baza danych przestrzennych
wizualizacja
wyznaczanie tras
wnętrze budynku
nawigacja 3D
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
EN
Treść
There are currently two pieces of software that seem to be holding the leading position in the area of network analysis, i.e. ArcGIS with Network Analyst extension by Esri and pgRouting extension for PostGIS spatial database. The aim of the study was to present the differences and similarities observed while correct execution of network analyses as well as proper presentation of results in both pieces of software are performed. The study proved that both 3D network analysis tools offered correctly operating, commercial and open source software functionality. In ArcGIS proper preparation of 3D data was essential, which, unfortunately, was not facilitated by available editing and visualization tools. For example, proposing own solution for topological correctness was necessary. 3D analyses are performed in exactly the same way as those in 2D. However, the experience show, that presentation of results for 3D data is impeded and some options available for 2D do not work properly in 3D environment. The pgRouting module is, by default, limited to 2D space. However, the accessibility of source code allowed the authors to make own modifications of particular functions, which enabled moving to 3D. As a database designed for network analyses has to meet specific requirements concerning algorithms to be used, it was necessary to develop it in a multi-step process, which may not be susceptible to automation in each case. Similarly to other database management systems, PostGIS does not offer its own tools for data and results visualization and thus it was necessary to indicate additional software with the needed functionality.
Język
PL
Treść
Wśród oprogramowania dającego możliwości przeprowadzania analiz sieciowych czołowe miejsca zajmują: będący w ofercie firmy Esri pakiet ArcGIS z rozszerzeniem Network Analyst oraz rozszerzenie pgRouting dla bazy danych przestrzennych PostGIS. Celem pracy było wykazanie cech wspólnych i różnic, jakie wiążą się z prawidłowym przeprowadzeniem trójwymiarowych analiz sieciowych w tych programach oraz z właściwą prezentacją uzyskanych wyników. Stwierdzono, że zarówno oprogramowanie komercyjne, jak i wolne oprogramowanie oferuje poprawnie działające narzędzia do analiz sieciowych w przestrzeni 3D. W programie ArcGIS szczególnie istotne było właściwe przygotowanie danych 3D, czego nie ułatwiają możliwości edycyjne i wizualizacyjne dostępnych narzędzi. Konieczne było zaproponowanie własnego rozwiązania w zakresie kontroli poprawności topologicznej. Analizy 3D są wykonywane dokładnie tak samo jak analizy 2D. Jednak w praktyce okazuje się, że prezentacja wyników analiz w środowisku 3D jest utrudniona, a niektóre opcje dostępne w 2D, w środowisku 3D nie działają poprawnie. Moduł pgRouting domyślnie ograniczony jest do przestrzeni dwuwymiarowej, lecz dzięki dostępności kodu źródłowego możliwa była autorska modyfikacja odpowiednich funkcji, co pozwoliło na przejście do przestrzeni 3D. Baza danych przeznaczona do przeprowadzania analiz sieciowych musi spełniać specyficzne wymagania stosowanych algorytmów i w związku z tym konieczne było jej zbudowanie w wieloetapowym procesie, który nie w każdym przypadku może być zautomatyzowany. PostGIS, podobnie jak inne systemy zarządzania bazami danych, nie dysponuje własnymi narzędziami do wizualizacji danych i wyników, dlatego niezbędne było wskazanie dodatkowego oprogramowania zapewniającego taką funkcjonalność.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:112804