Badania nad turystyką kulturową na świecie: krytyczny przegląd publikacji z lat 2008-2018
PBN-AR
Instytucja
Wydział Finansów i Bankowości (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
Turystyka Kulturowa (9pkt w roku publikacji)
ISSN
1689-4642
EISSN
Wydawca
KulTour.pl - Organizator Turystyki Kulturowej i Edukacyjnej
DOI
Rok publikacji
2018
Numer zeszytu
5
Strony od-do
52-79
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
1,68
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
polski
metody badawcze
rodzaje turystyki kulturowej
problemy badawcze
przegląd piśmiennictwa
angielski
research methods
types of cultural tourism
research problems
review of literature
Streszczenia
Język
polski
Treść
Z okazji 10-lecia czasopisma Turystyka Kulturowa, autor dokonał przeglądu publikacji światowych dotyczących turystyki kulturowej. Celem artykułu jest diagnoza aktualnego stanu badań nad turystyką kulturową na świecie. W pracy sformułowano następujący problem badawczy: Jaki jest stan badań nad turystyką kulturową na świecie? Problem główny sprecyzowano za pomocą trzech problemów szczegółowych: (1) Które rodzaje turystyki kulturowej są przedmiotem badań naukowych? (2) Jakie metody badawcze wykorzystywane są w badaniach? (3) Jakimi problemami zajmują się badacze w swoich pracach? Analizie poddano 107 artykuły opublikowane w latach 2008-2018 w czasopismach Tourism Management i Annals of Tourism Research. Zastosowano jakościową analizę danych z wykorzystaniem programu NVIVO. Posumowano główne osiągnięcia oraz zaproponowano kierunki dalszych badań w dziedzinie turystyki kulturowej.
Język
angielski
Treść
On the occasion of the 10th anniversary of the Turystyka Kulturowa (Cultural Tourism) journal, the author reviewed world publications on cultural tourism. The aim of the article is to diagnose the current state of research on cultural tourism in the world. The following research problem was formulated in the paper: What is the state of research on cultural tourism in the world? The main problem was specified by means of three specific problems: (1) Which types of cultural tourism are subject to scientific research? (2) What research methods are used in research? (3) What are the problems the researchers deal with in their work? The analysis included 107 articles published in 2008-2018 in Tourism Management and Annals of Tourism Research. A qualitative data analysis using the NVIVO software was applied. Main achievements have been summarized and directions for further research in the field of cultural tourism have been proposed.
Inne
System-identifier
PX-5bf561b2d5deaac465b5e6aa