Bieg życia w kontekście językowych znaczeń
PBN-AR
Instytucja
Wydział Filozoficzny (Akademia Ignatianum w Krakowie)
Książka
Tytuł książki
Język i komunikacja : perspektywa lingwistyczna i logopedyczna
Data publikacji
2017
ISBN
978-83-8017-185-5
Wydawca
Dom Wydawniczy Elipsa
Publikacja
Główny język publikacji
polski
Tytuł rozdziału
Bieg życia w kontekście językowych znaczeń
Rok publikacji
2017
Strony (od-do)
15-27
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,67
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
pl
rozwój leksykalny
nabywanie języka
znaczenie słów
en
lexical development
language acquisition
words meaning
Streszczenia
Język
en
Treść
Human life span in the context of linguistic meanings Human is the only being who constantly creates meanings and transmits them to others. As Edward Sapir states, man strives to give meaning to everything to make the world more understandable. This tendency is most significantly shown within the process of naming. In this article the developmental changes associated with the learning of naming will be outlined. The struggles related to the determination of meanings of the first words will be shown so as the accompanying mechanisms. The article will also focus at several phenomena in the process of mastering the semantic level of language, such as understanding ambiguity, reading metaphors or irony. The aim is to show how these achievements are related to changes in other spheres of human development.
Język
pl
Treść
Człowiek jest ta istotą która nieustannie tworzy znaczenia i przekazuje je innym. Jak stwierdza Edward Sapir, człowiek dąży do nadawania znaczeń wszystkiemu, by uczynić świat zrozumiałym. Tendencja ta zaznacza się najwyraźniej w nazywaniu. W artykule zarysowano zmiany rozwojowe związane z uczeniem się znaczeń i ukazano zmagania związane z ustalaniem znaczeń pierwszych słów oraz towarzyszące im mechanizmy. Ponadto zwrócono uwagę na kilka zjawisk w opanowywaniu semantycznej płaszczyzny języka, takich jak rozumienie wieloznaczności, odczytywanie metafor, ironii, oraz pokazano, jak te osiągnięcia wiążą się ze zmianami rozwojowymi w innych sferach.
Cechy publikacji
Rozdział w książce
Inne
System-identifier
49979