Konsekwencje powrotów elit hitlerowskich do życia społeczno-politycznego Republiki Federalnej Niemiec
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk Społecznych (do 30.09.2019) (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
Studia Politicae Universitatis Silesiensis (7pkt w roku publikacji)
ISSN
1895-3492
EISSN
Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 40-007 Katowice, ul. Bankowa 12B, www.wydawnictwo.us.edu.pl, e-mail: wydawus@us.edu.pl , Tel.: +48 32 359 20 56 Fax: +48 32 359 20 57
DOI
Rok publikacji
2018
Numer zeszytu
Strony od-do
9-27
Numer tomu
23
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,95
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
polski
Konrad Adenauer
narodowy socjalizm
NSDAP
autorytaryzm
dysydenci
angielski
Konrad Adenauer
national socialism
NSDAP
authoritarianism
dissidents
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte repozytorium
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Niekomercyjne-Bez utworów zależnych
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
2018-01-01
Streszczenia
Język
polski
Treść
Kiedy Konrad Adenauer obejmował rządy w Republice Federalnej Niemiec, musiał zmierzyć się z ogromnymi problemami socjalnymi i gospodarczymi. Były one konsekwencją wojny, którą Niemcy na siebie ściągnęli. W latach pięćdziesiątych wpływy partii politycznych odwołujących się do programu NSDAP były jeszcze bardzo silne. Adenauer wybrał drogę autorytarnych rządów, by opanować wszystkie te problemy. Na prowadzenie takiego stylu rządzenia pozwalało jedynie oparcie się na konserwatywnych elitach z dystansem odnoszących się do demokracji. Wszystko to otworzyło szeroko bramę powrotowi narodowo‑socjalistycznych elit do życia publicznego i gospodarczego Republiki Federalnej. i w ten sposób, w powojennej rzeczywistości, dawni dysydenci reżimu hitlerowskiego znaleźli się pod pręgierzem swoich wcześniejszych oprawców, konsekwencje zaś bezkrytycznej integracji funkcyjnych elit narodowo‑socjalistycznych odczuwane są we współczesnych Niemczech do dziś.
Język
angielski
Treść
When Konrad Adenauer took over the rule in the Federal Republic of Germany, he had to face huge social and economic problems. They were a consequence of the war that the Germans took on each other. In the 1950s, the influence of political parties referring to the NSDAP program was still very strong. Adenauer chose the path of authoritarian governments to master all of these problems. For such a style of governance, he could only rely on conservative elites with a detachment referring to democracy. All this has opened the gate wide since the return of national‑socialist elites to the public and economic life of the Federal Republic. And in this way, in the post‑war reality, former dissidents of the Nazi regime found themselves under the pillory of their former perpetrators. And the consequences of the uncritical integration of functional national‑socialist elites are felt in modern Germany to this day.
Inne
System-identifier
PX-5c2f3c89d5deba4a7a5af3de