Grupy bojowe UE. Idea czy realna siła?
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk Społecznych (do 30.09.2019) (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
Studia Politicae Universitatis Silesiensis (7pkt w roku publikacji)
ISSN
1895-3492
EISSN
Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 40-007 Katowice, ul. Bankowa 12B, www.wydawnictwo.us.edu.pl, e-mail: wydawus@us.edu.pl , Tel.: +48 32 359 20 56 Fax: +48 32 359 20 57
DOI
Rok publikacji
2018
Numer zeszytu
Strony od-do
87-115
Numer tomu
23
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
1,45
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
polski
Grupy Bojowe Unii Europejskiej
wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony
operacje reagowania kryzysowego
angielski
European Union Battlegroups
The Common Security and Defence Policy
Crisis Response Operations
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Niekomercyjne-Bez utworów zależnych
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
polski
Treść
W artykule przedstawiono rolę, jaką odgrywają Grupy Bojowe Unii Europejskiej (GB UE) w ramach Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony. Minęło dwanaście lat od uzyskania przez te formacje pełnej gotowości bojowej, co okazuje się wystarczającym czasem na refleksję, czy formuła grup bojowych jest adekwatna do współczesnych zagrożeń i spełnia oczekiwania państw, które je tworzą. W szczególności analizie poddano genezę powstania GB UE (w odniesieniu do prób budowania europejskich sił militarnych zapoczątkowanych w latach 50. ubiegłego wieku), ich zadania wraz z przewidywanymi scenariuszami działań, strukturę oraz proces formownia i szkolenia. Ponadto porównano stanowiska poszczególnych państw europejskich, w tym Polski, wobec projektu grup bojowych i ich dotychczasowe zaangażowanie w budowanie zdolności sił.
Język
angielski
Treść
The article outlines the role that European Union Battlegroups (EU BG) play in The Common Security and Defence Policy. Twelve years after gaining by them the full operational capacity is convenient time for analysing whether the concept of battlegroups is adequate to contemporary threats and if it meets expectations of the countries that contribute to them. The article analyses in particular the origins of the EU BG concept (in regards to efforts to create European military forces dating back to 1950s), their tasks together with predictable actions scenarios, their structure and the process of forming and training. Furthermore, the positions of several European states have been compared, as well as their hitherto contribution to building the capacity of forces.
Inne
System-identifier
PX-5c2f422fd5deba4a7a5af409