Analiza zmian mikrostruktury stali SANICRO 25 po długotrwałym starzeniu
PBN-AR
Instytucja
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
Hutnik - Wiadomości Hutnicze (7pkt w roku publikacji)
ISSN
1230-3534
EISSN
2449-9897
Wydawca
Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT, Sp. z o.o.
DOI
Rok publikacji
2018
Numer zeszytu
10
Strony od-do
355-358
Numer tomu
85
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Pozostali autorzy
+ 2
Słowa kluczowe
polski
stal Sanicro
długotrwałe starzenie
fazy wtórne
faza Lavesa
węgliki chromu
angielski
Sanicro steel
long-term aging
secondary phases
Laves phase
chromium carbides
Streszczenia
Język
polski
Treść
W pracy przeprowadzono analizę zmian mikrostruktury i procesów wydzieleniowych faz wtórnych dla austenitycznej stali Sanicro 25 (22Cr25Ni-WCoCu). Badany materiał poddany był długotrwałemu starzeniu w czasie do 20 000 h w temperaturze 700 i 750°C. W początkowym okresie starzenia obserwowano wydzielanie licznych, bardzo drobnych węglików chromu typu M23C6 oraz fazy Lavesa. Po długotrwałym starzeniu w zależności od temperatury ujawniono występowanie faz wtórnych: M23C6, MX, NbCrN, fazy Lavesa oraz fazy σ. Uzyskane wyniki badań stanowią element charakterystyk materiałowych wykorzystywanych w ocenie trwałości eksploatacyjnej elementów części ciśnieniowej kotłów energetycznych.
Język
angielski
Treść
The paper presents the analysis of microstructure changes and secondary phase separation processes for austenitic Sanicro 25 steel (22Cr25Ni-WCoCu). The tested material was subjected to long-term aging for up to 20,000 hours at 700 and 750°C. In the initial period of aging, the formation of numerous, very fine M23C6 chromium carbides and the Laves phase was observed. After prolonged aging, depending on temperature, the occurrence of secondary phases M23C6, MX, NbCrN, Laves phase and phase was revealed. The obtained test results are an element of the material characteristics used in the assessment of the service life of elements of the pressure part of power boilers.
Cechy publikacji
Original article
Original article presents the results of original research or experiment.
Oryginalny artykuł naukowy
Oryginalny artykuł naukowy przedstawia rezultaty oryginalnych badań naukowych lub eksperymentu.
Inne
System-identifier
PX-5c404624d5dea169047bbdef