Cost calculation and cost-efficiency of starch potato in a family farm in the years 2016-2017
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu (10pkt w roku publikacji)
ISSN
1508-3535
EISSN
2450-7296
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2018
Numer zeszytu
4
Strony od-do
116--119
Numer tomu
20
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
en
starchy potato
tuber yield
gross margin
pl
ziemniak skrobiowy
plon bulw
nadwyżka bezpośrednia
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
pl
Treść
The aim of the study was to present cost calculations and to examine the profitability of starch potato production in a family farm in the county of Łuków, cooperating with PPS PEPEES in Łomża in 2016-2017. The highest yield of starch potato tubers was obtained in 2017, and the value of production from 1 ha in particular years ranged from 8,517.75 PLN/ha in 2016 to 10,123.0 in 2017. The high volatility of income in individual years was dictated by the amount of the yield and the different price obtained per unit of production. The cost-effectiveness of growing starch potato was determined by direct costs. The largest costs in the structure of direct costs were related to the purchase of seed potatoes and costs of fuel and transport of potatoes to PPS PEPEES. The highest profitability of starch potato was obtained in 2017. Celem badań było przedstawienie kalkulacji kosztów i zbadanie opłacalności produkcji ziemniaków skrobiowych w rodzinnym gospodarstwie rolnym na terenie powiatu łukowskiego współpracującym z PPS "PEPEES" w Łomży w latach 2016-2017. Najwyższy plon bulw ziemniaków skrobiowych uzyskano w 2017 roku, a wartość produkcji z 1 ha w poszczególnych latach kształtowała się od 8517,75 zł/ha w 2016 roku do 10 123,0 zł/ha w 2017 roku. Duża zmienność przychodu w poszczególnych latach była podyktowana wysokością plonu i różną cenną uzyskaną za jednostkę produkcji. O opłacalności uprawy ziemniaka skrobiowego decydowały koszty bezpośrednie. Największe koszty w strukturze kosztów bezpośrednich stanowiły koszty związane zakupem sadzeniaków oraz koszty paliwa i transportu ziemniaków do PPS PEPEES. Największą opłacalność ziemniaka skrobiowego uzyskano w 2017 roku.
Cechy publikacji
original-article
Inne
System-identifier
0000035826
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych