Finansowanie działalności innowacyjnej na przykładzie przedsiębiorstw z regionów peryferyjnych
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu (10pkt w roku publikacji)
ISSN
1508-3535
EISSN
2450-7296
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2018
Numer zeszytu
1
Strony od-do
9--16
Numer tomu
20
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
en
financial outlays on innovation
source of financing
bariers to innovation
innovations
pl
nakłady na innowacje
źródła finansowania
bariery innowacyjności
innowacje
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
pl
Treść
Celem pracy jest charakterystyka skali, źródeł finansowania i przeznaczenia nakładów finansowych na działalność innowacyjną w badanych przedsiębiorstwach zlokalizowanych na terenie dwóch powiatów regionu wykazującego cechy peryferyjności oraz określenie najważniejszych barier tej aktywności. Pracę oparto na wynikach badań sondażowych z wykorzystaniem kwestionariusza wywiadu, zrealizowanych na terenie badanych powiatów województwa lubelskiego w 2015 roku. Obejmowały one okres 2010-2014. Materiał badawczy stanowiło 147 wywiadów z przedsiębiorcami. Wykazano, że wydatki ukierunkowane na zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw dokonywane były rzadko i przeznaczane były głównie na wzmacnianie ich potencjału materialnego. Przedsiębiorcy finansowali działalność innowacyjną niemal wyłącznie ze środków własnych. Przedsiębiorcy w większości dostrzegali występowanie barier działalności innowacyjnej. Bariery dotyczyły głównie ograniczonych możliwości związanych z zapewnieniem jej finansowania oraz poziomu kosztów wdrażania innowacji - ocenianego jako wysoki. The aim of the work is to characterize the scale, sources of financing and the allocation of financial outlays for innovative activities in the surveyed enterprises. The enterprises are located in two counties of the region showing the characteristics of peripherality. The most important barriers to innovative activity were also examined. The work was based on the results of surveys using the interview questionnaire carried out in the examined counties of the Lublin voivodeship. The research material consists of 147 interviews with entrepreneurs. The research were conducted in 2015. They covered the period 2010-2014. The study showed that expenditures aimed at increasing the innovativeness of enterprises were rarely made and were intended mainly to strengthen their material potential. Entrepreneurs financed innovative activity almost exclusively from their own resources. Entrepreneurs mostly noticed the existence of barriers to innovative activity. The barriers mainly concerned limited possibilities of financing the innovative activity and high level of its costs
Cechy publikacji
original-article
Inne
System-identifier
0000035856
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych