Biostymulatory jako czynnik wpływający na plon ziemniaka jadalnego
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Acta Agrophysica (14pkt w roku publikacji)
ISSN
1234-4125
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2018
Numer zeszytu
3
Strony od-do
307--315
Numer tomu
25
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
en
potato
cultivars
biostimulators
yield of tubers
pl
odmiany
ziemniak
biostymulatory
plon bulw
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
pl
Treść
Celem badań było określenie wpływu stosowanych biostymulatorów na plon trzech odmian ziemniaka jadalnego. Doświadczenie polowe przeprowadzono w układzie split-plot w trzech powtórzeniach. Badanymi czynnikami były: I - trzy odmiany ziemniaka jadalnego: Honorata, Jelly, Tajfun, II - pięć rodzajów stosowania biostymulatorów: obiekt kontrolny (bez stosowania biostymulatorów), biostymulator Kelpak SL®, Titanit®, GreenOk®, BrunatneBio Złoto®. Zastosowane w doświadczeniu biostymulatory wpływały na zwiększenie plonu (średnio o 1,6 t·ha-1) w porównaniu do poletka kontrolnego. Przy niekorzystnym układzie warunków pogodowych, niesprzyjającym plonowaniu ziemniaków, po zastosowaniu biostymulatorów uzyskano wyższy plon o 1,2 t·ha-1 niż w warunkach korzystnych. Biostymulator BrunatneBio Złoto wpływał istotnie na zwiększenie i strukturę plonu bulw ziemniaka w porównaniu do obiektu kontrolnego. Uprawiane odmiany różniły się pod względem wielkości plonu. Najwyżej plonowała Jelly (średnio 51,05 t·ha-1) i charakteryzowała się większym udziałem w plonie ogólnym bulw dużych niż odmiany Tajfun i Honorata. Największe plony i procentowy udział bulw dużych uzyskano w warunkach pogodowych 2017 roku, a w pozostałych latach plony były średnio o 1,1-1,2 t·ha-1 mniejsze. he aim of the study was to determine the effect of biostimulators on the yield of three edible potato varieties. The field experiment was carried out in a split-plot design with three replicates. The examined factors were: I - three varieties of edible potato: Honorata, Jelly, Tajfun, and II - five ways of using biostimulators: control (without biostimulators), Kelpak SL® biostimu-lator, Titanit®, GreenOk®, BrunatneBio Złoto®. The biostimulators used in the experiment caused an increase of yields (on average by 1,6 t ha-1) in comparison to the control plot. With unfavour-able weather conditions, unfavourable for the yielding of potatoes, after the application of the biostimulators a higher yield was obtained, by 1.2 t ha-1, than in favourable weather conditions. The biostimulator BrunatneBio Złoto caused a significant increase in the yield and had an effect on the structure of potato tuber yield in comparison to the control treatment. The varieties grown differed in terms of the level of yields. Variety Jelly produced the highest yield (an average of 51.05 t ha-1) and was characterised by a higher share of large tubers in the total yield of tubers than varieties Tajfun and Honorata. The highest yields and percentage share of large bulbs were obtained in weather conditions of 2017, and in other years yields were lower, on average by 1.1-1.2 t ha-1.
Cechy publikacji
original-article
Inne
System-identifier
0000035855
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych