Proces diagnozowania logopedycznego z punktu widzenia psychologii i psycholingwistyki rozwojowej
PBN-AR
Instytucja
Wydział Filozoficzny (Akademia Ignatianum w Krakowie)
Książka
Tytuł książki
Norma i zaburzenia komunikacji językowej w kontekście edukacyjnym
Data publikacji
2018
ISBN
978-83-66010-15-4
Wydawca
Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej
Publikacja
Główny język publikacji
polski
Tytuł rozdziału
Proces diagnozowania logopedycznego z punktu widzenia psychologii i psycholingwistyki rozwojowej
Rok publikacji
2018
Strony (od-do)
92-105
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,67
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
pl
diagnoza logopedyczna
diagnoza psychologiczna
testy diagnostyczne
en
speech-therapy assessment
psychological assessment
diagnostic tests
Streszczenia
Język
pl
Treść
Proces diagnozowania ma charakter wieloetapowy i kończy się wnioskiem, czyli diagnozą. Opiera się na wynikach odpowiednich badań, historii badanego oraz wiedzy specjalistycznej i doświadczeniu osoby diagnozującej. Wyróżnia się diagnozę normatywną, profilową i modelową. Dwa pierwsze typy mają przede wszystkim charakter ilościowo-jakościowy i opierają się na wynikach badań i przyjętych normach. Diagnoza modelowa ma charakter jakościowy i opiera się na modelach teoretycznych; wymaga zatem dobrej orientacji w koncepcjach wyjaśniających oraz dysponowania przez diagnozującego bogatym doświadczeniem. Diagnoza normatywna i modelowa opierają się na zewnętrznym odniesieniu (normie) i stanowią podstawę do porównań poszczególnych badanych ze sobą (mają charakter interindywidualny). Z kolei diagnoza profilowa pozwala na dokonywanie porównań między wynikami dotyczącymi różnych funkcji u danej osoby (ma charakter intraindywidualny). Trafność sądów diagnostycznych może być zachwiana przez różne wpływy, w tym przez oczekiwania samego badającego. Niekorzystna dla badanego jest diagnoza pochopna czy zbyt późna.
Język
en
Treść
Assessment is a multi-stage process that ends with a conclusion, i.e. diagnosis. It is based on the results of appropriate examinations, the subject’s history, and the specialist knowledge and experience of the expert making the assessment. There are three types of assessments: normative, profile, and model assessments. Normative and profile assessments are mainly quantitative and qualitative in nature and are based on research findings and accepted norms. Model assessments are qualitative in nature and are based on theoretical models; that is why they require a good understanding of explanatory concepts and rich experience on the part of the expert giving the assessment. Normative and model assessments are founded on external referentes (norms) and serve as the basis for comparing individual subjects one with another (they are interindividual). By contrast, profile assessments allow comparison within the results concerning various funttions in a given person (they are intraindividual). The accuracy of assessment might be off due to various influences, including the examiner’s expectations. Diagnosis that is hasty or delayed is bad for the subject.
Cechy publikacji
Rozdział w książce
Inne
System-identifier
51114