Polityka surowcowa kraju podstawą racjonalnej gospodarki zasobami kopalin
PBN-AR
Instytucja
Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
Nafta-Gaz (6pkt w roku publikacji)
ISSN
0867-8871
EISSN
Wydawca
Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
DOI
Rok publikacji
2018
Numer zeszytu
12
Strony od-do
958-963
Numer tomu
74
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
polski
polityka surowcowa państwa
zapotrzebowanie na surowce
stopień zagospodarowania złóż
angielski
national feedstock policy
feedstock demand
extent of deposit development
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Po publikacji
Ilość miesięcy od publikacji
3
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
polski
Treść
W artykule omówiono projekt Polityki Surowcowej Państwa (PSP), opracowany przez zespół Ministerstwa Środowiska pod kierunkiem prof. dr. hab. Mariusza Oriona Jędryska. Projekt ten zawiera dziewięć kluczowych filarów, będących głównymi obszarami PSP, oraz szczegółowe zadania przyporządkowane do tych obszarów. Autorka zaproponowała i omówiła programy i bazy wspomagające powstanie i realizację PSP, w tym bazę naukową i informatyczną. Zwróciła także uwagę na konieczność ustanowienia dużego programu rządowego, obejmującego około 10 programów wykonawczych ukierunkowanych na jednorodne grupy surowców. Wynikiem realizacji tych programów byłby rzeczywisty wkład do PSP. Autorka uważa, że wymagane jest skoordynowanie prac prowadzonych w ramach szeregu sektorów, by zapewnić spójność i zgodność Polityki Surowcowej Państwa z planami rozwoju całej gospodarki.
Język
angielski
Treść
The article presents the National Feedstock Policy (NFP) project compiled by the Ministry of Environment, under supervision of Professor Mariusz Orion Jędrysek. The project involves 9 key pillars, which constitute the main areas of the policy described above, and specific tasks assigned to the areas. Programs and bases were proposed and discussed as support of the origination and execution of NFP, including scientific and IT bases, and the necessity to establish an extensive government program was pointed out which would embrace about 10 executive programs oriented at homogeneous feedstock groups. The result of the programs would actually contribute to NFP. Coordination of works conducted in many sectors is required to ensure cohesion and compliance of NFP with the entire economy development plans.
Cechy publikacji
Artykuł przeglądowy
Inne
System-identifier
PX-5c2ddef7d5deeffd294e41e6
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych