Poprawa bezpieczeństwa energetycznego w sektorze gazownictwa
PBN-AR
Instytucja
Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
Nafta-Gaz (6pkt w roku publikacji)
ISSN
0867-8871
EISSN
Wydawca
Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
DOI
Rok publikacji
2018
Numer zeszytu
10
Strony od-do
768-773
Numer tomu
74
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
polski
bezpieczeństwo energetyczne
sektor gazownictwa
gaz ziemny
inteligentna sieć gazowa
fundusze strukturalne UE
angielski
energy security
gas sector
natural gas
smart gas network
EU structural funds
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Po publikacji
Ilość miesięcy od publikacji
3
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
polski
Treść
W artykule omówiono realizację zadań wynikających z Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” (POIiŚ) w sektorze gazownictwa, w II perspektywie finansowej UE, przypadającej na lata 2014–2020. Celem tego programu jest między innymi zapewnienie wzrostu bezpieczeństwa energetycznego poprzez realizację wybranych projektów inwestycyjnych, skierowanych do dwóch kluczowych sektorów: gazowego i elektroenergetycznego. Przedstawiono charakterystykę programu POIiŚ z uwzględnieniem jego merytorycznych priorytetów. Omówiono szczegółowo priorytet VII, koncentrujący się na rozwoju inteligentnych systemów magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii. Podano kryteria wyboru projektów do realizacji z zakresu gazownictwa. Zestawiono projekty inwestycyjne zakwalifikowane do realizacji. Głównymi beneficjentami tego programu w sektorze gazownictwa w II perspektywie finansowej UE są następujące firmy: OGP Gaz-System S.A., Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Polskie LNG Sp. z o.o., DUON Dystrybucja S.A., EWE Energia Sp. z o.o. oraz SIME Polska Sp. z o.o. Obecnie trwają prace nad zdefiniowaniem zapotrzebowania na dalsze projekty, wynikające ze strategii rozwoju energetyki na lata 2021–2027, celem pozyskania kolejnych funduszy strukturalnych. Polski sektor gazownictwa ciągle się rozwija i zmienia swoje oblicze, lecz nadal niezbędne są środki na inwestycje w zakresie jego transformacji i rozbudowy.
Język
angielski
Treść
The article discusses performance of the tasks resulting from Operational Programme “Infrastructure and Environment” in the gas sector, in the EU financial framework for the years 2014–2020. The goal of the programme is, among other things, to ensure increased energy security through realization of selected investment projects targeted at two key sectors: gas industry and electrical power engineering. Description of the programme was presented, including its substantive priorities. Priority VII, which focuses on the development of smart systems of energy storage, transmission and distribution, was discussed in detail. The criteria for selection of projects planned in the gas sector were presented. The investment projects approved for realization were listed. In the gas industry, the main beneficiaries of the EU financial framework no. 2 are the following companies: OGP Gaz-System S.A., Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Polskie LNG Sp. z o.o., DUON Dystrybucja S.A., EWE Energia Sp. z o.o. and SIME Polska Sp. z o.o. Currently, works are continuing on the definition of demand for further projects resulting from the power engineering development strategy in the years 2021–2027 in order to win more structural funds. The Polish gas sector is constantly developing and undergoing transformation but the funds for projects and expansion in this sector are still essential.
Cechy publikacji
Artykuł przeglądowy
Inne
System-identifier
PX-5bf52c1bd5deaac465b5e583
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych